รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640111201 นางสาวกนกวรรณ นกยูง สังคมศึกษา10
2 6640111202 นางสาวจิตรลดา บุตรดี สังคมศึกษา10
3 6640111203 นางสาวจิราพร โทอุดทา สังคมศึกษา10
4 6640111204 นางสาวชาลิสา บุญโต สังคมศึกษา10
5 6640111205 นางสาวณัฐธิดา ดานะ สังคมศึกษา10
6 6640111206 นางสาวธัญลินี หมื่นสา สังคมศึกษา10
7 6640111207 นางสาวนวินดา อาพัดนอก สังคมศึกษา10
8 6640111208 นางสาวประภิญญากร อุปราช สังคมศึกษา10
9 6640111209 นางสาวปาริชาติ เดชบุญ สังคมศึกษา10
10 6640111210 นางสาวพัชริญา หนูพันธ์ สังคมศึกษา10
11 6640111211 นางสาวแพร ยุดกระโทก สังคมศึกษา10
12 6640111213 นางสาวภรณี ชาลีโคต สังคมศึกษา10
13 6640111214 นางสาวรัชดาวรรณ แก้วโนนตุ่น สังคมศึกษา10
14 6640111215 นางสาวลักษณารีย์ ยอดชลูด สังคมศึกษา10
15 6640111216 นางสาววิยะดา ดวงคำ สังคมศึกษา10
16 6640111217 นางสาวศราวดี ศรีนิลพันธ์ สังคมศึกษา10
17 6640111218 นางสาวศิริกัญญา พลหมั่น สังคมศึกษา10
18 6640111219 นางสาวสุกฤตา สมการ สังคมศึกษา10
19 6640111220 นางสาวอฐิติยา ปมกลาง สังคมศึกษา10
20 6640111221 นางสาวอาริยา ภูเงิน สังคมศึกษา10
21 6640111222 นายจุฑาภัทร ขอแจ้งกลาง สังคมศึกษา10
22 6640111223 นายณัฐพล แก้วเมืองกลาง สังคมศึกษา10
23 6640111224 นายธราดล ทะยอมใหม่ สังคมศึกษา10
24 6640111225 นายนิติพล ต้นเทียน สังคมศึกษา10
25 6640111226 นายพงศ์พล แป้นศิริรัตน์ สังคมศึกษา10
26 6640111227 นายยศกร หมั่นเสมอ สังคมศึกษา10
27 6640111228 นายศศิพงศ์ ลี้ไพร สังคมศึกษา10
28 6640111229 นายสรวิชญ์ สิงห์พรม สังคมศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123