รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6640215113 นายธนกฤต นาดประนิล เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
2 6640215128 นายรัตน์พงษ์ หงส์พันธุ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
3 6640215130 นายศักดา สง่างาม เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
4 6640215132 นายสุวัฒน์ชัย วังเวง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 6641301101 นางสาวทิพยาภรณ์ ใบโพธิ์ อุตสาหกรรมศิลป์10
6 6641301102 นางสาวภคนันท์ พานิชศิริ อุตสาหกรรมศิลป์10
7 6641301103 นางสาวภาวินี พลอยรัมย์ อุตสาหกรรมศิลป์10
8 6641301104 นางสาวศิริภัทร สุดสันเทียะ อุตสาหกรรมศิลป์10
9 6641301105 นางสาวสุดารัตน์ ชัยสิทธิ์ อุตสาหกรรมศิลป์10
10 6641301106 นางสาวสุภาพร ช่างทองมะดัน อุตสาหกรรมศิลป์10
11 6641301107 นายกฤษดา พิมลนอก อุตสาหกรรมศิลป์10
12 6641301108 นายนิรวิทย์ เนตรภักดี อุตสาหกรรมศิลป์10
13 6641301109 นายพงศกร จิโนหงษ์ อุตสาหกรรมศิลป์10
14 6641301110 นายพชรพล เครือณรงค์สันติ อุตสาหกรรมศิลป์10
15 6641301111 นายภานุวัฒน์ พิมพ์ทอง อุตสาหกรรมศิลป์10
16 6641301112 นายรพีพัทธ์ ศรีหามาตย์ อุตสาหกรรมศิลป์10
17 6641301114 นายศตวรรธ กัณฑ์แก้ว อุตสาหกรรมศิลป์10
18 6641301201 นางสาวกวินธิดา ปรวนงูเหลือม อุตสาหกรรมศิลป์10
19 6641301202 นางสาวกัญจนพร แสงแก้ว อุตสาหกรรมศิลป์10
20 6641301203 นางสาวกัญญาณัฐ จันทมาส อุตสาหกรรมศิลป์10
21 6641301205 นางสาวณัฎฐณิชา ไวดอน อุตสาหกรรมศิลป์72
22 6641301206 นางสาวทิพย์ศิรี สุขเกษม อุตสาหกรรมศิลป์10
23 6641301207 นางสาวเพชรลดา คูณขุนทด อุตสาหกรรมศิลป์10
24 6641301208 นางสาวศันศนีย์ ด่านสันเทียะ อุตสาหกรรมศิลป์10
25 6641301209 นายกิตติวัฒน์ เสาทองหลาง อุตสาหกรรมศิลป์10
26 6641301210 นายคณากร ต่ำกลาง อุตสาหกรรมศิลป์10
27 6641301211 นายณัชชนะพล กาดนอก อุตสาหกรรมศิลป์10
28 6641301213 นายธนากร ริดจะโป๊ะ อุตสาหกรรมศิลป์10
29 6641301214 นายธราเทพ ดังกลาง อุตสาหกรรมศิลป์72
30 6641301215 นายธีรเจต วรรณคำผุย อุตสาหกรรมศิลป์10
31 6641301216 นายพีรพัฒน์ มุ่งอุ้มกลาง อุตสาหกรรมศิลป์10
32 6641301217 นายเรียวจิ ฮามา อุตสาหกรรมศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123