รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640102101 นางสาวกัลยกร ภิรมย์ชม ภาษาอังกฤษ10
2 6640102102 นางสาวเกษราภรณ์ ขุนเเก้ว ภาษาอังกฤษ10
3 6640102103 นางสาวจิราพัชร คุ้มกุดขมิ้น ภาษาอังกฤษ10
4 6640102104 นางสาวชญาณัฑ ผิวอ้วน ภาษาอังกฤษ10
5 6640102105 นางสาวณัฐริกา สุดใจ ภาษาอังกฤษ10
6 6640102106 นางสาวณัฐวรา ดวงอุทา ภาษาอังกฤษ10
7 6640102107 นางสาวธรรมรัตน์ นาคเรือ ภาษาอังกฤษ10
8 6640102108 นางสาวนฤมล แก้วมณี ภาษาอังกฤษ10
9 6640102109 นางสาวนารียา เปลี่ยนขุนทด ภาษาอังกฤษ10
10 6640102110 นางสาวเบญญาภา ประจง ภาษาอังกฤษ10
11 6640102111 นางสาวปัทธิมาภรณ์ รวยสันเทียะ ภาษาอังกฤษ10
12 6640102112 นางสาวปารมี ศรีคำบาง ภาษาอังกฤษ10
13 6640102113 นางสาวปิยาพัชร เชื้อในเขา ภาษาอังกฤษ10
14 6640102114 นางสาวพีรดา ชาติมนตรี ภาษาอังกฤษ10
15 6640102115 นางสาวเพรียวพิศ เหง้ากอก ภาษาอังกฤษ10
16 6640102116 นางสาวภูริชา วิกสูงเนิน ภาษาอังกฤษ10
17 6640102117 นางสาวรัชนีกร วินทไชย ภาษาอังกฤษ10
18 6640102119 นางสาววรรณวิษา จารนัย ภาษาอังกฤษ10
19 6640102121 นางสาวศศิวิมล เหลือสนุก ภาษาอังกฤษ10
20 6640102122 นางสาวสโรชา วันงาม ภาษาอังกฤษ10
21 6640102124 นางสาวสุธาสินี สอดศรี ภาษาอังกฤษ10
22 6640102125 นายเกริกบดินทร์ มาตขาว ภาษาอังกฤษ10
23 6640102126 นายชลชาติ ถ้ำพุดซา ภาษาอังกฤษ10
24 6640102127 นายณัฎฐพล วรนนไกรเกียรติ ภาษาอังกฤษ10
25 6640102128 นายนพรัตน์ กำราบภัย ภาษาอังกฤษ10
26 6640102129 นายพัฒนะชัย ทรัพย์ห่วง ภาษาอังกฤษ10
27 6640102130 นายสิทธิพล นามบุญเรือง ภาษาอังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123