รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640102201 นางสาวกัลย์สุดา รายพิมาย ภาษาอังกฤษ10
2 6640102202 นางสาวจิรภิญญา โสนะชัย ภาษาอังกฤษ10
3 6640102203 นางสาวจุฑามาศ เรืองยศ ภาษาอังกฤษ10
4 6640102204 นางสาวชนัญทิชา สีดาปุญะโชติ ภาษาอังกฤษ10
5 6640102205 นางสาวณัฐรุจา บัวนาค ภาษาอังกฤษ10
6 6640102206 นางสาวณิชาภัทร ชำนาญกลาง ภาษาอังกฤษ10
7 6640102207 นางสาวธนพร จงพิมาย ภาษาอังกฤษ10
8 6640102208 นางสาวธิราภรณ์ ฐานวิสัย ภาษาอังกฤษ10
9 6640102209 นางสาวนลินี ปาลา ภาษาอังกฤษ10
10 6640102210 นางสาวนิษฐ์สินี จารุดโรจน์ ภาษาอังกฤษ10
11 6640102211 นางสาวปภาวรินท์ เสนผาบ ภาษาอังกฤษ10
12 6640102212 นางสาวปานรพี โจมฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ10
13 6640102213 นางสาวปิยธิดา พิงไธสง ภาษาอังกฤษ10
14 6640102214 นางสาวพิชญ์สินี อินทร์ธรรม ภาษาอังกฤษ10
15 6640102215 นางสาวเพชรทองทา เบิกขุนทด ภาษาอังกฤษ10
16 6640102216 นางสาวภัทรวดี เรืองคง ภาษาอังกฤษ10
17 6640102217 นางสาวรดารัตน์ มะเดื่อชุมพร ภาษาอังกฤษ10
18 6640102218 นางสาวลลิตา สุนทรปาน ภาษาอังกฤษ10
19 6640102219 นางสาวลักษมี ยศรุ่งเรือง ภาษาอังกฤษ10
20 6640102220 นางสาววรวรรณ พรหมคุณ ภาษาอังกฤษ10
21 6640102221 นางสาววริสรา ไม้โคกสูง ภาษาอังกฤษ10
22 6640102222 นางสาวศิรินภา สีดวงจันทร์ ภาษาอังกฤษ10
23 6640102223 นางสาวสิรภัทร รัตนมณี ภาษาอังกฤษ10
24 6640102224 นางสาวสิริญญาธร บุญหลง ภาษาอังกฤษ10
25 6640102225 นางสาวอัญศญาพร ดงหงษ์ ภาษาอังกฤษ10
26 6640102226 นายเกียรติศักดิ์ ดวงแก้ว ภาษาอังกฤษ10
27 6640102227 นายชีวิน อุดมสุขโสภณ ภาษาอังกฤษ10
28 6640102228 นายธนกร ศรีวิศร ภาษาอังกฤษ10
29 6640102229 นายพงษ์พิสุทธิ์ กับบุญ ภาษาอังกฤษ10
30 6640102230 นายพีรณัฐ วนิชชานนท์ ภาษาอังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123