รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640109101 นางสาวกนกพร ศิริประเสริฐ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
2 6640109102 นางสาวกานต์พิชชา สุดประโคน วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
3 6640109103 นางสาวกิตติยา บุญค้ำ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
4 6640109104 นางสาวกีรัตตยา นาดีด่านกลาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
5 6640109105 นางสาวจิตติมา จันทร์หล้า วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
6 6640109106 นางสาวจีรนันท์ เดชสำโรง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
7 6640109107 นางสาวชนัดดา วงศ์ตะลา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
8 6640109108 นางสาวชลิตวรรณ เกียรติศักดิ์ศิริ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
9 6640109109 นางสาวดวงเนตร ดำริ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
10 6640109110 นางสาวธิญาดา คามตะสิลา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
11 6640109111 นางสาวปิยฉัตร สุริยกานนท์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
12 6640109112 นางสาวพรทิพย์ บุญทา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
13 6640109113 นางสาวพลอยสวย จงเจือกลาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
14 6640109114 นางสาวพัชราภรณ์ ลาภกระโทก วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
15 6640109115 นางสาวพัชรีภร เตตานัง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
16 6640109116 นางสาวพิชญาภัค ดำเดียง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
17 6640109117 นางสาวมัทนา เขียนค้างพลู วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
18 6640109118 นางสาววาสนา มิโนทานัง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
19 6640109119 นางสาววิภาวี พึ่งกิ่ง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
20 6640109120 นางสาวศศิภา ตันตะวาโย วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
21 6640109121 นางสาวสุดารัตน์ โพดพรมราช วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
22 6640109122 นางสาวสุธาทิพย์ ทองนอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
23 6640109123 นางสาวสุนิสา มุ่งกลาง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
24 6640109124 นางสาวอติกานต์ ตันดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
25 6640109125 นายชัยมงคล คชแพทย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
26 6640109126 นายณัฐวัฒน์ พลาทิพย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
27 6640109127 นายบุพกร เฮ้าประมงค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
28 6640109128 นายวงศกร กำเนิดเมือง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
29 6640109129 นายศิรชัช ระดมทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123