รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640105101 นางสาวกมลชนก ทิพกระโทก ฟิสิกส์10
2 6640105102 นางสาวกมลชนก อุทุม ฟิสิกส์10
3 6640105103 นางสาวกรวรินท์ พลับจะโปะ ฟิสิกส์10
4 6640105104 นางสาวกันนิกา ฟันงูเหลือม ฟิสิกส์10
5 6640105105 นางสาวณิชาภัทร ขำอรุณ ฟิสิกส์10
6 6640105106 นางสาวดรุณี ทรงจอหอ ฟิสิกส์10
7 6640105107 นางสาวธาริณี จันทะคาม ฟิสิกส์10
8 6640105108 นางสาวนาฏอนงค์ จำนงค์ภู่ ฟิสิกส์10
9 6640105109 นางสาวบรรฑรวรรณ กองเงิน ฟิสิกส์10
10 6640105110 นางสาวพรนภา กรกนกทิพย์ ฟิสิกส์10
11 6640105111 นางสาวพัชรินทร์ โชคบัณฑิต ฟิสิกส์10
12 6640105112 นางสาวพิชชาภรณ์ นามกระโทก ฟิสิกส์10
13 6640105113 นางสาวเพชรมณี เพชรหิน ฟิสิกส์10
14 6640105114 นางสาวศิวารักษ์ สุขหนองบึง ฟิสิกส์10
15 6640105115 นางสาวสมฤทัย บุญรักษ์ ฟิสิกส์10
16 6640105116 นางสาวสายธาร สินอยู่ ฟิสิกส์10
17 6640105117 นางสาวสิดาพร ยางไธสง ฟิสิกส์10
18 6640105118 นายกิตติพงศ์ บุรินทร์ประโคน ฟิสิกส์10
19 6640105119 นายจักรกฤษณ์ แก้ววิเศษ ฟิสิกส์10
20 6640105120 นายธนา ศิริแสน ฟิสิกส์10
21 6640105121 นายธนากร ศรีสูงเนิน ฟิสิกส์10
22 6640105122 นายนภดล ช่างเกวียน ฟิสิกส์10
23 6640105123 นายปวิชญา ระงับทุกข์ ฟิสิกส์10
24 6640105124 นายพีรนาถ สันทาลุนัย ฟิสิกส์10
25 6640105125 นายสรวิชญ์ อุดมกอง ฟิสิกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123