รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP11
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640101101 นางสาวกัญญารัตน์ ช่างเหล็ก ภาษาไทย10
2 6640101102 นางสาวการต์พิชชา ศรีเพ็ชร ภาษาไทย10
3 6640101103 นางสาวจิราพัชร อ่วมกระโทก ภาษาไทย10
4 6640101104 นางสาวชนาภา กุมขุนทด ภาษาไทย10
5 6640101105 นางสาวญาณิกา เหมพิมพ์ ภาษาไทย10
6 6640101106 นางสาวณัฐพร บุญศรีรัมย์ ภาษาไทย10
7 6640101107 นางสาวปานระพี มั่งกูล ภาษาไทย10
8 6640101108 นางสาวพรชนก เดชไธสง ภาษาไทย10
9 6640101109 นางสาวพัชราภา โพธิ์แก้ว ภาษาไทย10
10 6640101110 นางสาวภัณฑิรา ศรีนาม ภาษาไทย10
11 6640101111 นางสาวภัทรานิษฐ์ กลีบงูเหลือม ภาษาไทย10
12 6640101112 นางสาวมนัสนันท์ ไชยอุย ภาษาไทย10
13 6640101113 นางสาวรัชดา พวงสันเทียะ ภาษาไทย10
14 6640101114 นางสาวลลิตา ประภา ภาษาไทย10
15 6640101115 นางสาววันดี เข็มทิศ ภาษาไทย10
16 6640101116 นางสาวศรินนา นนท์ขุนทด ภาษาไทย10
17 6640101117 นางสาวศิริรัตน์ พลยางนอก ภาษาไทย10
18 6640101118 นางสาวสรณ์สิริ จำรูญจิตร ภาษาไทย10
19 6640101119 นางสาวสุธีธิดา แสงลุน ภาษาไทย10
20 6640101120 นางสาวสุภาวดี กอฟัก ภาษาไทย10
21 6640101121 นางสาวอาภาภัทร หาญศรีวัฒนกุล ภาษาไทย10
22 6640101122 นายจิรวัฒน์ ชุมผาง ภาษาไทย10
23 6640101123 นายฐิติพันธ์ ภู่เสภา ภาษาไทย10
24 6640101124 นายณัฐพงศ์ แก้วหาญ ภาษาไทย10
25 6640101125 นายธันยาภัทร์ กิติสกนธ์ ภาษาไทย10
26 6640101126 นายนวมินทร์ ยอดสิงห์ ภาษาไทย10
27 6640101127 นายภัทรายุส วิชัย ภาษาไทย10
28 6640101128 นายรัฐภาคย์ ศรีบุญเรือง ภาษาไทย10
29 6640101129 นายสถาพร มุ่งอิงกลาง ภาษาไทย10
30 6640101130 นายสหรัฐ สุวรรณปลั่ง ภาษาไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123