รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP13
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640116101 นางสาวกนิษฐา นิลโนรี นาฏศิลป์ไทย10
2 6640116102 นางสาวกัญญรัตน์ แสงแก้ว นาฏศิลป์ไทย10
3 6640116103 นางสาวชนิสรา จันปัญญา นาฏศิลป์ไทย10
4 6640116104 นางสาวญาณิศา โปยขุนทด นาฏศิลป์ไทย10
5 6640116105 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วสีทา นาฏศิลป์ไทย10
6 6640116106 นางสาวทสร ชมภูบุตร นาฏศิลป์ไทย10
7 6640116107 นางสาวธีราภรณ์ ผึ่งตะขบ นาฏศิลป์ไทย10
8 6640116108 นางสาวบุณทริกา พรหมทา นาฏศิลป์ไทย10
9 6640116110 นางสาวปัทมาภรณ์ ดีมา นาฏศิลป์ไทย10
10 6640116111 นางสาวพิมพ์ผกา จารุณะ นาฏศิลป์ไทย10
11 6640116112 นางสาวภัทรธิดา ปานดับใหม่ นาฏศิลป์ไทย10
12 6640116113 นางสาวลักษมี โพธิ์พันธุ์ นาฏศิลป์ไทย10
13 6640116114 นางสาววารุณี ใจซื่อ นาฏศิลป์ไทย10
14 6640116115 นางสาวสายน้ำผึ้ง ตุ่นขาวมะดัน นาฏศิลป์ไทย10
15 6640116116 นางสาวสุชาดา วะราศรี นาฏศิลป์ไทย10
16 6640116117 นางสาวสุนิสา วังสระ นาฏศิลป์ไทย72
17 6640116118 นางสาวสุภาพรรณ ศิริวรรณ นาฏศิลป์ไทย10
18 6640116119 นางสาวอาจารีญา ทรงทอง นาฏศิลป์ไทย10
19 6640116120 นายกิตติธัช โคตอินทร์ นาฏศิลป์ไทย10
20 6640116121 นายชาตรี กรองมะเริง นาฏศิลป์ไทย10
21 6640116122 นายณัฐวุฒิ แข็งมาก นาฏศิลป์ไทย10
22 6640116123 นายนราวิชญ์ งามนัก นาฏศิลป์ไทย10
23 6640116124 นายวัชระ งามศักดิ์ นาฏศิลป์ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123