รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP14
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640116201 นางสาวกษมชาดา นันททิพรักษ์ นาฏศิลป์ไทย10
2 6640116203 นางสาวชุติกาญจน์ นาคเครือ นาฏศิลป์ไทย10
3 6640116204 นางสาวฐิติมา เสภา นาฏศิลป์ไทย10
4 6640116205 นางสาวณัฐณิชา จันทบาล นาฏศิลป์ไทย10
5 6640116206 นางสาวธนภรณ์ โสมกำสด นาฏศิลป์ไทย72
6 6640116207 นางสาวนันทิกานต์ เหล็กค้าน นาฏศิลป์ไทย10
7 6640116208 นางสาวปรารถนา สุทธิดี นาฏศิลป์ไทย10
8 6640116209 นางสาวปัณฑิตา จันดีเลาะ นาฏศิลป์ไทย10
9 6640116210 นางสาวพรทิพย์ ลีใส นาฏศิลป์ไทย10
10 6640116211 นางสาวเพ็ชร์ชฎา ศรีจันทร์ นาฏศิลป์ไทย10
11 6640116212 นางสาวรัตติกาล ทองยศ นาฏศิลป์ไทย10
12 6640116213 นางสาววศินี จิตพิลัย นาฏศิลป์ไทย10
13 6640116214 นางสาววิภาพร โพธิ์โคตร นาฏศิลป์ไทย10
14 6640116215 นางสาวสุกัญญา ศิริวรรณ นาฏศิลป์ไทย10
15 6640116216 นางสาวสุธิชา ยวนจอหอ นาฏศิลป์ไทย10
16 6640116217 นางสาวสุพิชญา สิงห์สถิตย์ นาฏศิลป์ไทย10
17 6640116218 นางสาวอภิญญา เพชรรัตน์ นาฏศิลป์ไทย10
18 6640116219 นางสาวอินทิรา อุ่นสิงห์ นาฏศิลป์ไทย10
19 6640116220 นายเฉลิมชัย เขียววิลัย นาฏศิลป์ไทย10
20 6640116221 นายณฐรัตน์ แตงพรม นาฏศิลป์ไทย10
21 6640116222 นายธนกฤต ภักชัยภูมิ นาฏศิลป์ไทย10
22 6640116223 นายพรชัย ต้องกระโทก นาฏศิลป์ไทย10
23 6640116224 นายอภิรักษ์ จอกพุดซา นาฏศิลป์ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123