รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP15
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640112102 นางสาวเขมจิรา นารินทร์ ศิลปศึกษา10
2 6640112104 นางสาวชนิกานต์ หลวงกลาง ศิลปศึกษา10
3 6640112106 นางสาวณัฐริกา อุทาโย ศิลปศึกษา10
4 6640112108 นางสาวปณิดา สุทธิสน ศิลปศึกษา10
5 6640112109 นางสาวปรียาภรณ์ เติมสิน ศิลปศึกษา10
6 6640112110 นางสาวแพรวา แพทย์เมืองจันทร์ ศิลปศึกษา10
7 6640112111 นางสาวมนัสนันท์ ดุลบดี ศิลปศึกษา10
8 6640112112 นางสาวยุพารัตน์ คำสุวรรณ ศิลปศึกษา10
9 6640112113 นางสาววชิราภรณ์ หูกขุนทด ศิลปศึกษา10
10 6640112114 นางสาววิภาวรรณ เท้าเฮ้า ศิลปศึกษา10
11 6640112115 นางสาวศิโรรัตน์ ขอวางกลาง ศิลปศึกษา10
12 6640112116 นางสาวสิริวิภา โพธิรุกย์ ศิลปศึกษา10
13 6640112117 นางสาวอนิชนัน ชุมกระโทก ศิลปศึกษา10
14 6640112118 นางสาวอัจฉรา หาญกุดตุ้ม ศิลปศึกษา10
15 6640112120 นายฐาปณะพงษ์ เผือดจันทึก ศิลปศึกษา10
16 6640112121 นายณัฐพล วรกุล ศิลปศึกษา10
17 6640112122 นายธนวันต์ คำภูมี ศิลปศึกษา10
18 6640112123 นายธีรวัฒน์ ดงขาว ศิลปศึกษา10
19 6640112124 นายปฏิพัท ดวงชัยภูมิ ศิลปศึกษา10
20 6640112125 นายพิชชากร ไทยวงศา ศิลปศึกษา10
21 6640112126 นายภูวดล กันแคล้ว ศิลปศึกษา10
22 6640112127 นายสิทธิชัย ศรีตระกูล ศิลปศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123