รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP16
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640112202 นางสาวจิรนันท์ คำโสภา ศิลปศึกษา10
2 6640112203 นางสาวจุฑารัตน์ นามทองต้น ศิลปศึกษา72
3 6640112205 นางสาวณัฐธิชา ปิ่นปก ศิลปศึกษา10
4 6640112206 นางสาวตันหยง ขาวสุข ศิลปศึกษา10
5 6640112208 นางสาวประภัสสร รอดพันดุง ศิลปศึกษา10
6 6640112209 นางสาวพนิดา ทวีแสง ศิลปศึกษา10
7 6640112210 นางสาวภัทราวดี โสภาพ ศิลปศึกษา10
8 6640112211 นางสาวมาริษา กลั้วพิมาย ศิลปศึกษา10
9 6640112212 นางสาวรุ่งทิพย์ ทุทุมมา ศิลปศึกษา10
10 6640112213 นางสาววรางคณา วิไลชนม์ ศิลปศึกษา10
11 6640112214 นางสาวศิริยาณี วิจิตรจันทร์ ศิลปศึกษา10
12 6640112216 นางสาวสุวิภา พาขุนทด ศิลปศึกษา10
13 6640112217 นางสาวอริสรา จิตละม่อม ศิลปศึกษา10
14 6640112218 นายจุณทิศ กลึงพุดซา ศิลปศึกษา10
15 6640112219 นายชัชวาล การะเกษ ศิลปศึกษา10
16 6640112220 นายณภัทร โขนสันเทียะ ศิลปศึกษา10
17 6640112221 นายณัฐวุฒิ พังทอง ศิลปศึกษา10
18 6640112222 นายธีรพงษ์ สนิทไทย ศิลปศึกษา10
19 6640112223 นายนฤพนธ์ มิ่งภูเขียว ศิลปศึกษา72
20 6640112224 นายปิยะวัฒน์ โสดาวิชิต ศิลปศึกษา10
21 6640112225 นายภูมิพิพัฒน์ สุภัทโรบล ศิลปศึกษา10
22 6640112226 นายสรยุทธ ปักนอก ศิลปศึกษา10
23 6640112227 นายสุวิจักขณ์ สุโขพันธ์ ศิลปศึกษา10
24 6640112228 นายอิสระ จันภิรมย์ ศิลปศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123