รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100104 : การพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540105101 นางสาวกัลยกร กระพือพงษ์ ฟิสิกส์10
2 6540105102 นางสาวชลธิชา พาสันเทียะ ฟิสิกส์10
3 6540105103 นางสาวณัฐรัตน์ คำแก้ว ฟิสิกส์10
4 6540105104 นางสาวธันยพร แตงกระโทก ฟิสิกส์10
5 6540105105 นางสาวนันทนา เกยพุดซา ฟิสิกส์10
6 6540105106 นางสาวนิษฐกานต์ พิชญาธีระรัตน์ ฟิสิกส์10
7 6540105107 นางสาวปณัฐถา หวังค้ำกลาง ฟิสิกส์10
8 6540105108 นางสาวพรพิมล ประดับคล้าย ฟิสิกส์10
9 6540105109 นางสาวพรรษมน รื่นกลิ่น ฟิสิกส์10
10 6540105110 นางสาวพัชรีภรณ์ เตร่พิมาย ฟิสิกส์10
11 6540105111 นางสาววิภาดา ธิติบุณยกร ฟิสิกส์10
12 6540105112 นางสาววิไลวรรณ บุญศรี ฟิสิกส์10
13 6540105113 นางสาวสิริรัตน์ เทพจันทร์ ฟิสิกส์10
14 6540105114 นางสาวสุกุลยา ทำขุนทด ฟิสิกส์10
15 6540105115 นางสาวสุวรรณภา ปิตตาระเต ฟิสิกส์10
16 6540105116 นางสาวอมลรดา อินทร์คำน้อย ฟิสิกส์10
17 6540105117 นางสาวอลิษา พลแสน ฟิสิกส์10
18 6540105119 นายกิตติภณ สงขุนทด ฟิสิกส์10
19 6540105120 นายชิณวัตร์ เพ็ชรรักษา ฟิสิกส์10
20 6540105121 นายธนา อินนอก ฟิสิกส์10
21 6540105122 นายพิทักษ์พงศ์ พงษ์สระพัง ฟิสิกส์10
22 6540105123 นายวายุ เปรี้ยงกระโทก ฟิสิกส์10
23 6540105124 นายอภิชัย สวามิชัย ฟิสิกส์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123