รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100104 : การพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540109101 นางสาวกชกร ทองสาย วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
2 6540109102 นางสาวกนกพร สาหับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
3 6540109103 นางสาวกัญญ์วรา ฤทธิเดช วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
4 6540109104 นางสาวจันทร์สุดา รานอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
5 6540109105 นางสาวจิตรกัญญา หึกขุนทด วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
6 6540109106 นางสาวจิรารัตน์ บุญสูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
7 6540109107 นางสาวจิราวรรณ เบิกขุนทด วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
8 6540109108 นางสาวชนัญชิดา สอนวงษ์แก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
9 6540109109 นางสาวฐิติมา ผดุงชอบ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
10 6540109110 นางสาวณัฐฑริกา ประประโคน วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
11 6540109111 นางสาวนิธิดา สมอเมือง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
12 6540109113 นางสาวพัชราภรณ์ ลีสม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
13 6540109114 นางสาวไพรินทร์ ป้อมปล้อง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
14 6540109115 นางสาวภัทธิรา วันละดา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
15 6540109116 นางสาววิภารัตน์ บุญสูง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
16 6540109117 นางสาววิภาวดี โพธิสาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
17 6540109118 นางสาวศุจินธร นาหนองขาม วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
18 6540109119 นางสาวสกุลกาญจน์ กองสุข วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
19 6540109120 นางสาวสิรินยา ประทุมศิริ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
20 6540109121 นางสาวสุนันท์ ชอบเรียบร้อย วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
21 6540109122 นางสาวสุพรรณษา พักสันเทียะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
22 6540109123 นางสาวหทัยรัตน์ เทาพุดซา วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
23 6540109124 นายจารุภัทร ผลาเลิศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
24 6540109125 นายเจษฎากร เมฆสุนทร วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
25 6540109126 นายปานระวี สอนคำแก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
26 6540109127 นางสาวกัญญาพัชญ์ ยิ่งดัง วิทยาศาสตร์ทั่วไป10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123