รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100104 : การพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540110102 นางสาวจิราพร ชุ่มจังหรีด พลศึกษา10
2 6540110103 นางสาวญาคีตา ประสานชาติ พลศึกษา10
3 6540110104 นางสาวณัฐธชา เข็มอุทา พลศึกษา10
4 6540110105 นางสาวธิญาดา เปียนขุนทด พลศึกษา10
5 6540110107 นางสาวรัชนก กรุมสูงเนิน พลศึกษา10
6 6540110108 นางสาวศศิกานต์ โอวาทวงษ์ พลศึกษา10
7 6540110109 นางสาวสุมินตรา วงษ์โก พลศึกษา10
8 6540110110 นางสาวเหมือนฝัน คชรินทร์ พลศึกษา10
9 6540110111 นายกรินทร์ แพทย์กลาง พลศึกษา10
10 6540110112 นายขจรยศ บูชาชัชวาลย์ พลศึกษา10
11 6540110113 นายฉัตรดนัย แฉล้มไธสง พลศึกษา10
12 6540110116 นายณัฐพงษ์ กริดกระโทก พลศึกษา10
13 6540110117 นายเดโช โพธิพันไม้ พลศึกษา10
14 6540110118 นายธนวัฒน์ จันทร์ภิรมย์ พลศึกษา10
15 6540110119 นายธีรภัทร สุขโข พลศึกษา10
16 6540110121 นายปรเมษฐ์ ลุนบง พลศึกษา10
17 6540110123 นายภาวิต ประเสริฐสุข พลศึกษา10
18 6540110124 นายรัชพล เรียนกิ่ง พลศึกษา10
19 6540110125 นายวชิรวิชญ์ หรี่เรไร พลศึกษา10
20 6540110126 นายวิทยานิพนธ์ นุ่มนวลศรี พลศึกษา10
21 6540110127 นายสันติภาพ ชนะภัย พลศึกษา10
22 6540110128 นายอนุชิต ศรีถาวร พลศึกษา10
23 6540110202 นางสาวจิราพรรณ ชุ่มจังหรีด พลศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123