รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100104 : การพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540110201 นางสาวจารุพร การงาน พลศึกษา10
2 6540110203 นางสาวณัฐชนันท์ ศรีดี พลศึกษา10
3 6540110204 นางสาวดารุณี ดีอามาตร์ พลศึกษา10
4 6540110205 นางสาวนภัสสร ไก่แก้ว พลศึกษา10
5 6540110206 นางสาวภัทรพร อาบสุวรรณ์ พลศึกษา13
6 6540110207 นางสาววงสวรรค์ ชูโพธิ์ พลศึกษา10
7 6540110208 นางสาวศศิวิมล ฝ่ายที พลศึกษา10
8 6540110209 นางสาวสุรัสวดี เทิบจันทึก พลศึกษา10
9 6540110210 นางสาวอัมรา เอสันเทียะ พลศึกษา10
10 6540110211 นายกฤษกร ศรีเตชะ พลศึกษา10
11 6540110212 นายจิรัฏฐ์ กางสำโรง พลศึกษา10
12 6540110213 นายชนายุทธ น้อยสิน พลศึกษา10
13 6540110214 นายไชยภัทร สันโต พลศึกษา10
14 6540110216 นายเดชานนท์ สุจริต พลศึกษา10
15 6540110217 นายทักษ์ดนัย ปัญญาสิทธิ์ พลศึกษา10
16 6540110218 นายธราธร เรืองสมบัติ พลศึกษา10
17 6540110221 นายปราชญา มานะ พลศึกษา10
18 6540110223 นายภูบดินทร์ จงเพ็งกลาง พลศึกษา10
19 6540110224 นายราเมศร์ บุญล้อม พลศึกษา10
20 6540110225 นายวัชระ นาสมภักดิ์ พลศึกษา10
21 6540110226 นายศดานันท์ พรมน้ำ พลศึกษา10
22 6540110227 นายอดิศร เพียงโยธา พลศึกษา10
23 6540110228 นายอนุพงษ์ พลขันธ์ พลศึกษา10
24 6540110229 นางสาวเพชรลดา ดวงกระโทก พลศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123