รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100104 : การพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540101101 นางสาวกอบทอง ปัญญางาม ภาษาไทย10
2 6540101102 นางสาวจุฬารัตน์ ฉลาดเลิศ ภาษาไทย10
3 6540101103 นางสาวชุตินันท์ เกนขุนทด ภาษาไทย10
4 6540101104 นางสาวณัฐติกานต์ กลิ่นขจร ภาษาไทย10
5 6540101105 นางสาวณัฐนันท์ คำโคตร ภาษาไทย10
6 6540101106 นางสาวธัญวรัตน์ ไชยคำมิ่ง ภาษาไทย10
7 6540101107 นางสาวธินัฐดา นาฬิเกร์ ภาษาไทย10
8 6540101108 นางสาวนพวรรณ ประสมทอง ภาษาไทย10
9 6540101110 นางสาวบุษรากร กันนอก ภาษาไทย10
10 6540101111 นางสาวปัณชญา บรรเทา ภาษาไทย10
11 6540101113 นางสาวพรพิภัทร เพื่อนเกาะ ภาษาไทย10
12 6540101114 นางสาวมุฑิตา กรำกระโทก ภาษาไทย10
13 6540101115 นางสาวระพีพร สิงห์บรรชา ภาษาไทย10
14 6540101116 นางสาววชิราภรณ์ กลิ้งทะเล ภาษาไทย10
15 6540101117 นางสาวศศิธร สนสมบัติ ภาษาไทย10
16 6540101118 นางสาวศิริธร โวชัย ภาษาไทย10
17 6540101119 นางสาวสุทานิดา ปัญญา ภาษาไทย10
18 6540101120 นางสาวสุพัสชญา เสริมแก้ว ภาษาไทย10
19 6540101121 นางสาวอนุธิดา คำบุญเรือง ภาษาไทย10
20 6540101122 นางสาวอภิชญา แวะสันเทียะ ภาษาไทย10
21 6540101123 นางสาวอาทิตตยา ถนัดเลื่อย ภาษาไทย10
22 6540101124 นางสาวอารียาพร ภูห้องเพชร ภาษาไทย10
23 6540101125 นายเจษฎา พันธ์ทุม ภาษาไทย10
24 6540101126 นายธนารัตน์ โลกระโทก ภาษาไทย10
25 6540101127 นายปัณณวิชญ์ ปั่นสันเทียะ ภาษาไทย10
26 6540101128 นายภัทรพงศ์ ชัยธนาปัญญานนท์ ภาษาไทย10
27 6540101129 นายสุริยา คัมภีร์ ภาษาไทย10
28 6540101130 นางสาวปารีณา ปัดธุลี ภาษาไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123