รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100104 : การพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มP12
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540111201 นางสาวกรชวัล เกี้ยงไธสง สังคมศึกษา10
2 6540111202 นางสาวกัญญาณัฐ ทิดกระโทก สังคมศึกษา10
3 6540111203 นางสาวคณิศร คำบุดดี สังคมศึกษา10
4 6540111204 นางสาวจารุรัตน์ หล้าป้อง สังคมศึกษา10
5 6540111205 นางสาวจิรัชญา เข็มเพ็ชร สังคมศึกษา10
6 6540111206 นางสาวชลดา วิไลชนม์ สังคมศึกษา10
7 6540111207 นางสาวฐิตาภรณ์ สินปรุ สังคมศึกษา10
8 6540111208 นางสาวธิดาทิพย์ คำเจริญ สังคมศึกษา10
9 6540111209 นางสาวนันทนิญา หลานท้าว สังคมศึกษา10
10 6540111210 นางสาวนิตยาภรณ์ อุ่นเพ็ญ สังคมศึกษา10
11 6540111211 นางสาวปติมา กองเกิด สังคมศึกษา10
12 6540111212 นางสาวปราชญา มณีแสง สังคมศึกษา10
13 6540111214 นางสาวพิมวนัช สินสุข สังคมศึกษา10
14 6540111215 นางสาวไพลิน ลาดคูบอน สังคมศึกษา10
15 6540111216 นางสาววรรณิดา พยัพกลาง สังคมศึกษา10
16 6540111217 นางสาววิญะดา บุญพันธ์ สังคมศึกษา10
17 6540111218 นางสาวสุชานันท์ หมู่โสภณ สังคมศึกษา10
18 6540111219 นางสาวหนึ่งฤทัย พันนายม สังคมศึกษา10
19 6540111220 นางสาวอรไพลิน แก้ววิเวก สังคมศึกษา10
20 6540111221 นางสาวไอรดา ทิ้งไธสง สังคมศึกษา10
21 6540111222 นายกิติพัฒน์ ประทุมวงษ์ สังคมศึกษา10
22 6540111224 นายณัฐนันท์ ภูพาน สังคมศึกษา10
23 6540111226 นายนพัสกรณ์ ชื่นชม สังคมศึกษา10
24 6540111227 นายเมธี หนุนเจริญ สังคมศึกษา10
25 6540111228 นายสหโชค ญวนกลาง สังคมศึกษา10
26 6540111229 นายอธิศ พิกุล สังคมศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123