รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100104 : การพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มP14
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540112201 นางสาวกรรณิกา ปาสานะเต ศิลปศึกษา10
2 6540112202 นางสาวจารุมณี เนื่องทองหลาง ศิลปศึกษา10
3 6540112203 นางสาวชนกสุดา ราศรี ศิลปศึกษา10
4 6540112204 นางสาวญาณิศา วงค์ชาลี ศิลปศึกษา10
5 6540112205 นางสาวธันยพร จันทร์รอด ศิลปศึกษา10
6 6540112207 นางสาวพรนรินทร์ เชื่อมกระโทก ศิลปศึกษา10
7 6540112208 นางสาวแพรพลอย วงค์ใหญ่ ศิลปศึกษา10
8 6540112211 นางสาวสาวิตรี ศรีสังข์  ศิลปศึกษา10
9 6540112213 นายกฤษณพงศ์ บุญเจริญ ศิลปศึกษา10
10 6540112214 นายคมชาญ จากครบุรี ศิลปศึกษา10
11 6540112215 นายจิรสิน สุวรรณบุตร ศิลปศึกษา10
12 6540112216 นายปฏิวัติ เชียรสระน้อย ศิลปศึกษา10
13 6540112217 นายภาชิณ บัวพันธุ์ ศิลปศึกษา10
14 6540112218 นายฤชากร ฦาแรง ศิลปศึกษา10
15 6540112219 นายสหัสวรรษ ลาภสันเทียะ ศิลปศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123