รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100104 : การพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มP17
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 6541301101 นางสาวจันจิรา ศรีวิชา อุตสาหกรรมศิลป์10
2 6541301102 นางสาวชมพูนุช สมบูรณ์ อุตสาหกรรมศิลป์10
3 6541301103 นางสาวชลลดา องค์ตะคุ อุตสาหกรรมศิลป์10
4 6541301104 นางสาวธนัชชา รักษาแดน อุตสาหกรรมศิลป์10
5 6541301105 นางสาวนภัสสร ชาติจันทึก อุตสาหกรรมศิลป์10
6 6541301106 นางสาวนริศรา กัณหาเวียง อุตสาหกรรมศิลป์10
7 6541301107 นางสาวภัทรวดี ถั่วกระโทก อุตสาหกรรมศิลป์10
8 6541301108 นางสาววนานุรักษ์ รัตนอักษรกุล อุตสาหกรรมศิลป์10
9 6541301109 นางสาวหรรษาลักณ์ เลขนอก อุตสาหกรรมศิลป์10
10 6541301110 นางสาวอภิณญา ใจสูงเนิน อุตสาหกรรมศิลป์10
11 6541301111 นายชานนท์ จิระกังวาน อุตสาหกรรมศิลป์10
12 6541301112 นายไชยนันท์ จั่นขุนทด อุตสาหกรรมศิลป์10
13 6541301113 นายวีระวัฒน์ เทียมทอง อุตสาหกรรมศิลป์10
14 6541301114 นายอนุวัฒน์ จันทวิลา อุตสาหกรรมศิลป์10
15 6541301115 นายอินทัช ภูมิโคกรักษ์ อุตสาหกรรมศิลป์10
16 6541301201 นางสาวจิรนุช ศรีหมอก อุตสาหกรรมศิลป์10
17 6541301202 นายเกียรติภูมิมินทร์ ชาวสวน อุตสาหกรรมศิลป์10
18 6541301203 นายชัยชิต ศรีพลกรัง อุตสาหกรรมศิลป์10
19 6541301204 นายไตรภูมิณุพัฒน์ ศุภมิตรโยธิน อุตสาหกรรมศิลป์10
20 6541301205 นายวิทูร พลหมั่น อุตสาหกรรมศิลป์10
21 6541301206 นายสินธนา อุดมสิน อุตสาหกรรมศิลป์72
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123