รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา212272 : นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640111101 นางสาวกนกพร สนแย้ม สังคมศึกษา10
2 6640111102 นางสาวกรรณิกา ทุงฤทธิ์ สังคมศึกษา10
3 6640111103 นางสาวจิราพร โคตะนา สังคมศึกษา10
4 6640111104 นางสาวจีรนันท์ อยู่คง สังคมศึกษา10
5 6640111105 นางสาวโชษิตา ชำนาญวงศ์ สังคมศึกษา10
6 6640111106 นางสาวทิพปภา แผ่นอก สังคมศึกษา10
7 6640111107 นางสาวธิดารัตน์ ชำนิพงษ์ สังคมศึกษา10
8 6640111108 นางสาวประกายทิพย์ ชื่นใจ สังคมศึกษา10
9 6640111109 นางสาวปาณิสรา เปลี่ยนโพธิ์ สังคมศึกษา10
10 6640111110 นางสาวปุญชรัสมิ์ งามสุวรรณ์ สังคมศึกษา10
11 6640111111 นางสาวพิณศรี พหลภักดี สังคมศึกษา10
12 6640111112 นางสาวแพรววรรณ ไชยะดี สังคมศึกษา10
13 6640111113 นางสาวแฟนลิตา พรหมเกษ สังคมศึกษา10
14 6640111114 นางสาวภัทราพร สิงห์ทอง สังคมศึกษา10
15 6640111115 นางสาวลภัส สงไพล สังคมศึกษา10
16 6640111116 นางสาววริศรา ท้วมดี สังคมศึกษา10
17 6640111117 นางสาววิลาวัลย์ อินกลาง สังคมศึกษา10
18 6640111118 นางสาวศศิธร แสงเลิศ สังคมศึกษา10
19 6640111120 นางสาวสุวรรณรัตน์ แสนรัมย์ สังคมศึกษา10
20 6640111121 นางสาวอรวรรณ แขนสันเทียะ สังคมศึกษา10
21 6640111122 นายจักรินทร์ เรียงจอหอ สังคมศึกษา10
22 6640111123 นายณัชพล คชช้าง สังคมศึกษา10
23 6640111125 นายนาวิน ทูลจะโป๊ะ สังคมศึกษา10
24 6640111126 นายปริญญา งันขุนทด สังคมศึกษา10
25 6640111127 นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์ สังคมศึกษา10
26 6640111128 นายวรโชติ สามารถ สังคมศึกษา10
27 6640111129 นายศุภชัย ทิมหอม สังคมศึกษา10
28 6640111130 นายอัครินทร์ พร้อมสันเทียะ สังคมศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123