รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา212026 : ประวัติศาสตร์สากล
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440111101 นางสาวกนกพร ฤทธิวงศ์ สังคมศึกษา10
2 6440111102 นางสาวกัญญารัตน์ บุญแตง สังคมศึกษา10
3 6440111103 นางสาวจิรัฐติกาล จันทร์หอม สังคมศึกษา10
4 6440111104 นางสาวชลธิชา เทียมทอง สังคมศึกษา10
5 6440111105 นางสาวณัฐชนันท์ วรรณพัฒน์ สังคมศึกษา10
6 6440111106 นางสาวธิติพร คุ้มเขตร์ สังคมศึกษา10
7 6440111108 นางสาวปทุมวดี เทียมชัยภูมิ สังคมศึกษา10
8 6440111109 นางสาวปลิดา ทิพย์วัน สังคมศึกษา10
9 6440111111 นางสาวรุ่งตะวัน เงินประมวล สังคมศึกษา10
10 6440111112 นางสาวรุจิลดา พืชทองหลาง สังคมศึกษา10
11 6440111113 นางสาววัทนวิภา จ่าทอง สังคมศึกษา10
12 6440111115 นางสาวอภิชญา สืบสีสุก สังคมศึกษา10
13 6440111116 นางสาวอัจฉราภรณ์ ทิพย์คูนอก สังคมศึกษา10
14 6440111117 นายกิตติ ครุฑใจกล้า สังคมศึกษา10
15 6440111118 นายจักรกฤษณ์ โฮมจันทึก สังคมศึกษา10
16 6440111119 นายชลธี สังฆมณี สังคมศึกษา10
17 6440111120 นายณัฐชนนท์ สืบกระโทก สังคมศึกษา10
18 6440111121 นายธนาวุฒิ รักษาภักดี สังคมศึกษา10
19 6440111122 นายธวัชชัย คุ้มบัวบาน สังคมศึกษา10
20 6440111123 นายบูชิด เพ่งพิศ สังคมศึกษา10
21 6440111126 นายรชานนท์ ศรีวิชา สังคมศึกษา10
22 6440111128 นายสิทธิศักดิ์ ทุมดี สังคมศึกษา10
23 6440111129 นายอภิลักษณ์ จันทร์เพ็ญ สังคมศึกษา10
24 6440111130 นางสาวกุลนิภา ขุนทอง สังคมศึกษา10
25 6440111131 นางสาวทวีภรณ์ กิจสุข สังคมศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123