รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา212026 : ประวัติศาสตร์สากล
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440111201 นางสาวกมลลักษณ์ จงรักกลาง สังคมศึกษา10
2 6440111203 นางสาวจิราพร สงวนจิต สังคมศึกษา10
3 6440111204 นางสาวณัฐกมล วิชาภรณ์ สังคมศึกษา10
4 6440111205 นางสาวณัฐชลิตา มุ่งสูงเนิน สังคมศึกษา10
5 6440111206 นางสาวนริษรา คุ้มคง สังคมศึกษา10
6 6440111208 นางสาวปนวรรณ โสสุวรรณ สังคมศึกษา10
7 6440111209 นางสาวพรธิตา วงษาราช สังคมศึกษา10
8 6440111210 นางสาวพิศสมัย วงษา สังคมศึกษา10
9 6440111211 นางสาวรุจิกาญจน์ เอี่ยมวัน สังคมศึกษา10
10 6440111212 นางสาวลักษณ์นารา แก้วจัตุรัส สังคมศึกษา10
11 6440111213 นางสาวศศิญากรณ์ เที่ยงไธสง สังคมศึกษา10
12 6440111214 นางสาวสุนารี ศรีสงคราม สังคมศึกษา10
13 6440111215 นางสาวอลิตรา วดีศิริศักดิ์ สังคมศึกษา10
14 6440111216 นางสาวอินทิรา ไร่นา สังคมศึกษา10
15 6440111217 นายเกียรติศักดิ์ ขันโอ สังคมศึกษา10
16 6440111219 นายชินวัตร สระกลาง สังคมศึกษา10
17 6440111221 นายธราเทพ เทียนวรรณ สังคมศึกษา10
18 6440111222 นายนันทพงศ์ มอมขุนทด สังคมศึกษา10
19 6440111223 นายประกาศเกียรติ โชคชัย สังคมศึกษา10
20 6440111224 นายพรหมมินทร์ อ่อนศรี สังคมศึกษา10
21 6440111225 นายภูริพัฒน์ นาคกระโทก สังคมศึกษา10
22 6440111226 นายวิษณุ ตะวัน สังคมศึกษา10
23 6440111227 นายเศรษฐพงศ์ ทัดวรพงศ์ สังคมศึกษา10
24 6440111228 นายอนุพงศ์ อุตตะมัง สังคมศึกษา10
25 6440111229 นายอินทัช คำฤาเดช สังคมศึกษา10
26 6440111230 นายธีรวัฒน์ โมรานอก สังคมศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123