รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา224116 : การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6641801101 นางสาวกัญยารัตน์ ชนะไธสง ร.บ.10
2 6641801102 นางสาวจันทิมา ดีขุนทด ร.บ.10
3 6641801103 นางสาวจิรัชญา พรวนกลาง ร.บ.10
4 6641801104 นางสาวจุฑารัตน์ ชูทอง ร.บ.10
5 6641801106 นางสาวฑิฆัมพร จิตรกลาง ร.บ.10
6 6641801107 นางสาวณัฐฐินันท์ สมบัติกำไร ร.บ.10
7 6641801108 นางสาวณัฐวียากรณ์ พิลารัก ร.บ.10
8 6641801109 นางสาวธนวรรณ สารการ ร.บ.10
9 6641801110 นางสาวนัชชานันท์ บุญประสาท ร.บ.72
10 6641801111 นางสาวบุษยมาส ทรงชัย ร.บ.10
11 6641801112 นางสาวปณิษา อิ่มทะเล ร.บ.10
12 6641801113 นางสาวพรทิพา โมงขุนทด ร.บ.10
13 6641801114 นางสาวพัชณับพัน อำภา ร.บ.10
14 6641801115 นางสาวพัฒธิดา ฝาชัยภูมิ ร.บ.10
15 6641801116 นางสาวภณิดา สีทน ร.บ.10
16 6641801117 นางสาวเมธาพร ภาษะฐิติ ร.บ.10
17 6641801118 นางสาวรุ้งนภา เปลี่ยนอารมภ์ ร.บ.10
18 6641801119 นางสาววราภรณ์ เก่งกลางดอน ร.บ.10
19 6641801120 นางสาวศรสวรรค์ แก้วมีศรี ร.บ.10
20 6641801121 นางสาวศิริธิดา ขุนศักดา ร.บ.10
21 6641801122 นางสาวสิรินทรา สุดทองหลาง ร.บ.10
22 6641801123 นางสาวสุภัสสรา แป้นกลาง ร.บ.10
23 6641801125 นางสาวอรพิมล พิเศษ ร.บ.10
24 6641801126 นางสาวอาทิตยา ร่มภัย ร.บ.10
25 6641801127 นายกฤษดา วณิชเรืองชัย ร.บ.10
26 6641801128 นายเจษฎา ศรีบริบูรณ์ ร.บ.10
27 6641801130 นายณัฐพงศ์ พวงสันเทียะ ร.บ.10
28 6641801131 นายธนโชติ ประตูชัย ร.บ.10
29 6641801132 นายธรรมปพน ผาดไธสง ร.บ.10
30 6641801135 นายพงศ์ศิริ โชติกลาง ร.บ.10
31 6641801136 นายพีรพัฒน์ กกกลาง ร.บ.10
32 6641801138 นายสืบสกุล สัจจานุรักษ์ ร.บ.10
33 6641801139 นายเสฎฐวุฒิ ช่างเกวียน ร.บ.10
34 6641801140 นายอภิรักษ์ โพธิ์ระหงษ์ ร.บ.10
35 6641801141 นายอัมรินทร์ ผ่านชมภู ร.บ.10
36 6641801202 นางสาวจันทิมา พูนทวี ร.บ.10
37 6641801305 นางสาวญาณิกา พุทธา ร.บ.10
38 6641801309 นางสาวนภสร งามขุนทด ร.บ.10
39 6641801318 นางสาววรัญญา แก้วประเสริฐ  ร.บ.72
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123