รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา224116 : การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6641801124 นางสาวสุมิมตรา งาสันเทียะ ร.บ.10
2 6641801133 นายธีรภัทร์ เหล่าคนค้า ร.บ.10
3 6641801134 นายปณิธาณ แจ่มใส ร.บ.10
4 6641801137 นายยุทธนา สมจิตร ร.บ.72
5 6641801142 นายณรงค์เดช เหิมขุนทด ร.บ.10
6 6641801201 นางสาวกัลญาณี สิทธิ์สูงเนิน ร.บ.10
7 6641801204 นางสาวเจนจิรา จันลิ้มมะดัน ร.บ.10
8 6641801205 นางสาวชลธิชา เสาทอง ร.บ.10
9 6641801206 นางสาวณัฎฐณิชา ช่างหนอง ร.บ.10
10 6641801207 นางสาวณัฐณิชา เฮ้ากอก ร.บ.10
11 6641801208 นางสาวตระการตา ประภาพิทยาพงษ์ ร.บ.10
12 6641801209 นางสาวธิดารัตน์ แสงฤทธิ์ ร.บ.10
13 6641801210 นางสาวนัทธมน น้ำสระ ร.บ.10
14 6641801211 นางสาวเบญจพร ขอเพิ่มกลาง ร.บ.10
15 6641801212 นางสาวปิยธิดา เยี้ยงกลาง ร.บ.10
16 6641801213 นางสาวพรรณิภา รัตทรินทร์ ร.บ.10
17 6641801214 นางสาวพัชราพรรณ บรรดาศักดิ์ ร.บ.10
18 6641801215 นางสาวพิชชยา แฟนพิมาย ร.บ.10
19 6641801216 นางสาวมะลิวรรณ์ ดีหมื่นไวย์ ร.บ.10
20 6641801217 นางสาวเมษา พูนทวี ร.บ.10
21 6641801218 นางสาววนิดา ชุมนุมชาติ ร.บ.10
22 6641801219 นางสาววริศรา มีหลง ร.บ.10
23 6641801220 นางสาวศศิญดา ควรตะขบ ร.บ.10
24 6641801221 นางสาวศุทธินี ครบกลาง ร.บ.10
25 6641801222 นางสาวสุนันทา จิตจักร์ ร.บ.10
26 6641801223 นางสาวสุมิตา โตชมภู ร.บ.10
27 6641801224 นางสาวหัทยา สวยครบุรี ร.บ.10
28 6641801225 นางสาวอลินญารัตน์ การนอก ร.บ.10
29 6641801226 นางสาวอิศริยา เจริญดี ร.บ.10
30 6641801227 นายคมกริช เพื่อนสงคราม ร.บ.10
31 6641801228 นายชยานันต์ เจ๊กจันทึก ร.บ.10
32 6641801230 นายณัฐวรรธน์ เกงขุนทด ร.บ.10
33 6641801231 นายธนารักษ์ แก้วพรประเสริฐ ร.บ.10
34 6641801232 นายธันวรัตม์ แก้วพงัน ร.บ.10
35 6641801234 นายปัณณวิชญ์ บาดกลาง ร.บ.10
36 6641801235 นายพิทยา ดาพัวพันธ์ ร.บ.10
37 6641801236 นายภูริณัฐ มณีรัตนพันธ์ ร.บ.10
38 6641801237 นายรัชตะ โม่อ่อน ร.บ.10
39 6641801238 นายสุทธิพงษ์ พิศนอก ร.บ.10
40 6641801239 นายอดิสรณ์ ใหญ่กระโทก ร.บ.10
41 6641801240 นายอภิสิทธิ์ สุวรรณโกมลชัย ร.บ.10
42 6641801241 นายอาทิตย์ แกมคำ ร.บ.10
43 6641801323 นางสาวสุมิตา อุทุมภา ร.บ.10
44 6641801329 นายณัฐกิตติ์ เสนผาบ ร.บ.72
45 6641801338 นายสุวิจักรณ์ ผายแก้วธนธรรม ร.บ.72
46 6641801339 นายอโนชา บมขุนทด ร.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123