รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา224116 : การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6641801301 นางสาวเกศมณี สมัครไร่ ร.บ.72
2 6641801302 นางสาวจิรภิญญา ศรีหนองแวง ร.บ.10
3 6641801303 นางสาวจิราภรณ์ แสงแก้วพะเนา ร.บ.10
4 6641801307 นางสาวณัฐธิดา น้อยลา ร.บ.10
5 6641801310 นางสาวบัณฑิตา พาลี ร.บ.10
6 6641801311 นางสาวปณิดา พาพะหม ร.บ.72
7 6641801312 นางสาวพนิตนันท์ ขิขุนทด ร.บ.10
8 6641801313 นางสาวพลอยชมพู ลมสูงเนิน ร.บ.10
9 6641801314 นางสาวพัชรีวรรณ ถาพิลา ร.บ.10
10 6641801315 นางสาวแพรทองธาร ช้างสาร ร.บ.10
11 6641801319 นางสาววีรญาภรณ์ แสงจักร์ ร.บ.60
12 6641801320 นางสาวศศิวิมล สอนลี ร.บ.10
13 6641801321 นางสาวสมิตานัน พลฉิม ร.บ.60
14 6641801322 นางสาวสุพรรณษา กลิ่นสุคนธ์ ร.บ.10
15 6641801324 นางสาวอภิสรา ไกรคุ้ม ร.บ.10
16 6641801326 นายกฑัชพล โสมวงค์ ร.บ.10
17 6641801327 นายคมสรรค์ คำบุรี ร.บ.10
18 6641801330 นายณัฐวุฒิ กำเหนิดสุข ร.บ.10
19 6641801331 นายธภัทร ภักดิ์โชติวณิช ร.บ.10
20 6641801332 นายธาดา กันฟัน ร.บ.10
21 6641801333 นายปฐมพงษ์ สุดใจ ร.บ.10
22 6641801335 นายพิษณุชัย ดวงพรม ร.บ.10
23 6641801336 นายยศกร ปักสีระเก ร.บ.10
24 6641801337 นายวรินทร แซ่ท้าว ร.บ.10
25 6641801340 นายอรรถวัฒน์ จอดนอก ร.บ.10
26 6641801341 นายโอสธี ปัดถามัง ร.บ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123