รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา225212 : การอ่าน-เขียนภาษาไทยขั้นสูง
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640308101 นางสาวคางลี่ ยู่ ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
2 6640308102 นางสาวจื่อซี จาง ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
3 6640308103 นางสาวจือเมิ่ง โหลว ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
4 6640308104 นางสาวจื่ออี๋ หวาง ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
5 6640308105 นางสาวฉาวเชี่ยน หวาง ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
6 6640308106 นางสาวฉี ฟาง ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
7 6640308107 นางสาวชั่นหลิน โหลว ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
8 6640308108 นางสาวมิ่งจู๋ ผู่ ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
9 6640308109 นางสาวยีโหรว ต้วน ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
10 6640308110 นางสาวเยี่ยน สือ ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
11 6640308111 นางสาวเยี่ยนเจียว หวง ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
12 6640308112 นางสาวหยวนหยวน ฉิน ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
13 6640308113 นางสาวหยาง หลี่ ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
14 6640308114 นางสาวหว้านลี่ โหลว ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
15 6640308115 นางสาวหยู่ หวาง ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
16 6640308116 นางสาวเหมย หวาง ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
17 6640308117 นางสาวเหม่ยเฉียง หวง ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
18 6640308118 นางสาวเหยียนลู่ ฮัว ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
19 6640308119 นายดองจูน หวาง ภาษาไทยชาวต่างประเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123