รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา217251 : เอกเทศสัญญา 2
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6240401216 นางสาวอมิตา ผาดจันทร์ นิติ10
2 6540501102 นางสาวกันยาลัดย์ คำใจ นิติ10
3 6540501104 นางสาวโฉมฤทัย สิริปิ นิติ10
4 6540501105 นางสาวชรินรัตน์ พลอยตะขบ นิติ72
5 6540501107 นางสาวณัฐธิดา ชินาการ นิติ10
6 6540501111 นางสาวเนตรดาว เนื้อกระโทก นิติ10
7 6540501113 นางสาวปิ่นมณี ศรีโสดา นิติ10
8 6540501114 นางสาวพรพิมล สนาคินิตร นิติ10
9 6540501116 นางสาวภัทราวดี พรมวงษ์ นิติ10
10 6540501117 นางสาวรัญชิตา กลิ่นวิชัย นิติ10
11 6540501119 นางสาววรัทยา น้อยม่วง นิติ10
12 6540501120 นางสาววารุณี ประจันทัง นิติ10
13 6540501121 นางสาววิลัยวรรณ วิจิตศรี นิติ10
14 6540501122 นางสาวศศิมา เจนปรุ นิติ10
15 6540501125 นางสาวสุภาวดี ลู่กระโทก นิติ10
16 6540501126 นางสาวอาทิตยา วรรณจรูญ นิติ10
17 6540501127 นางสาวเอมมิกา ปรังประโคน นิติ72
18 6540501128 นายคุณานนท์ วิชาเกวียน นิติ10
19 6540501132 นายบดินทร์ แก้วอินตา นิติ10
20 6540501134 นายยงยุทธ กมลคร นิติ10
21 6540501135 นายวันทยาวุธ กินขุนทด นิติ10
22 6540501215 นางสาวพัณณิตา เทียวประสงค์ นิติ10
23 6540501222 นางสาวศิริมาญา โถเล็ก นิติ10
24 6540501233 นายพานเพชร พิพัฒน์ธนสาร นิติ10
25 6540501235 นายวีรภัทร ใจจินา นิติ10
26 6540501237 นายอำนวยศิลป์ ประกอบสุข นิติ10
27 6540501322 นางสาวศิริรัตร์ อิ่มจันทึก นิติ10
28 6540501418 นางสาววรัญทยา จันทร์ทอง นิติ10
29 6540501423 นางสาวสุกัญญาภา สุขขา นิติ10
30 6540501429 นายธนกร ลันวงษา นิติ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123