รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา217251 : เอกเทศสัญญา 2
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540501109 นางสาวธิดารัตน์ เข็มทอง นิติ10
2 6540501112 นางสาวปภาดา วรรณสังข์ นิติ10
3 6540501118 นางสาวรุจิรา อยู่สันเทียะ นิติ10
4 6540501202 นางสาวกัลยา อาสาวงษ์ นิติ10
5 6540501203 นางสาวจิราภา ยิ่งคิด นิติ10
6 6540501204 นางสาวชนกานต์ พิมพ์จันทร์ นิติ72
7 6540501205 นางสาวช่อชมพู จันทีนอก นิติ10
8 6540501206 นางสาวฐิติรัตน์ สมบูรณ์นอก นิติ10
9 6540501207 นางสาวณัฐธิดา เพชรเสถียรไชย นิติ10
10 6540501210 นางสาวนภัสสร คุ้มสะอาด นิติ10
11 6540501213 นางสาวปิยนุช สมบูรณ์ นิติ10
12 6540501217 นางสาวรัตนวารี คูณแก้ว นิติ10
13 6540501218 นางสาวฤทัยวรรณ์ รอดอารีย์ นิติ10
14 6540501219 นางสาววราภรณ์ เกียรติขุนคีรี นิติ10
15 6540501221 นางสาวศรสวรรค์ กล่ำพิมาย นิติ72
16 6540501223 นางสาวสริตา หาดขุนทด  นิติ10
17 6540501224 นางสาวสุธิมา ดุลกลาง นิติ10
18 6540501225 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ภิรมย์ นิติ72
19 6540501227 นายกิตติพศ พรหมสิงห์ นิติ10
20 6540501229 นายณัฐชนน ภูคำศักดิ์ นิติ10
21 6540501303 นางสาวเจนจิรา รานอก นิติ10
22 6540501305 นางสาวฐิติชญา อัครอุดมโชติ นิติ10
23 6540501307 นางสาวดวงกมล หมอแพทย์ นิติ10
24 6540501328 นายชนนน พันธ์สวัสดิ์ นิติ10
25 6540501334 นายวงศพัทธ์ บุราคร นิติ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123