รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา401106 : ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6540207101 นางสาวกนกวรรณ ค่ากระโทก วิทย์กีฬา10
2 6540207102 นางสาวเก็จมณี เทียนพลกรัง วิทย์กีฬา10
3 6540207104 นางสาวนภัสนันท์ เก่าจอหอ วิทย์กีฬา10
4 6540207105 นางสาวปิยะดา หมายเครือกลาง วิทย์กีฬา10
5 6540207106 นางสาวภคพร หนุนกลาง วิทย์กีฬา10
6 6540207107 นางสาวลภัสรดา ธงสันเทียะ วิทย์กีฬา10
7 6540207108 นางสาวสกุณา เสนาจอหอ วิทย์กีฬา10
8 6540207109 นางสาวอรพิน วรไธสง วิทย์กีฬา10
9 6540207110 นายกฤษนัย มะไลไธสง วิทย์กีฬา72
10 6540207111 นายคณัสนันท์ คุ้มกลาง วิทย์กีฬา10
11 6540207112 นายจักรชัย เขาวง วิทย์กีฬา10
12 6540207113 นายจิระวัฒน์ พิกุล วิทย์กีฬา10
13 6540207114 นายเจษฎากร สาราษฎร์ วิทย์กีฬา10
14 6540207115 นายชลนที ภักดีจอหอ วิทย์กีฬา10
15 6540207116 นายณภัทร ผ่อนจรุง วิทย์กีฬา72
16 6540207117 นายณัฐพล ศรีเชียงหา วิทย์กีฬา72
17 6540207119 นายเดชอนันต์ คล่องดี วิทย์กีฬา10
18 6540207120 นายทัตเทพ เพียรงูเหลือม วิทย์กีฬา10
19 6540207121 นายธนธรณ์ จันทร์สุวรรณ วิทย์กีฬา10
20 6540207122 นายธิติวุฒิ คาระวุคห์ วิทย์กีฬา10
21 6540207124 นายนาทาม จันทานิตย์ วิทย์กีฬา10
22 6540207126 นายพลพัชร ช่วงสันเทียะ วิทย์กีฬา10
23 6540207127 นายพีรฉัตร สาภิราช วิทย์กีฬา10
24 6540207128 นายพีรพัฒน์ พิมพ์พา วิทย์กีฬา10
25 6540207129 นายภาณุพงษ์ สูนสูงเนิน วิทย์กีฬา10
26 6540207131 นายราเมศร์ บัวชิต วิทย์กีฬา10
27 6540207132 นายวีรภัฏ สัตยจรรยาวงศ์ วิทย์กีฬา10
28 6540207133 นายศุภชัย ตวงไธสง วิทย์กีฬา10
29 6540207134 นายสหรัฐ ขาวงาม วิทย์กีฬา10
30 6540207135 นายเสฏฐวุฒิ มงคล วิทย์กีฬา72
31 6540207138 นายอภิวัฒน์ เนณเลิศ วิทย์กีฬา10
32 6540207139 นายอิทธิกร จันทีนอก วิทย์กีฬา10
33 6540207140 นายเอกสิทธิ์ รื่นณรงค์ วิทย์กีฬา10
34 6540207141 นางสาวณัฏฐธิดา ไกลสน วิทย์กีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123