รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา401106 : ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6540207201 นางสาวกนกวรรณ นนท์ขุนทด วิทย์กีฬา10
2 6540207202 นางสาวจิตตมาศ พรทิตยกุล วิทย์กีฬา10
3 6540207203 นางสาวณิชา พิณพิมาย วิทย์กีฬา10
4 6540207204 นางสาวนริสรา ศักดานุศาสน์ วิทย์กีฬา10
5 6540207205 นางสาวปิยะรัตน์ อุ่นเสนีย์ วิทย์กีฬา10
6 6540207206 นางสาวมนัสนันท์ เกียรตินอก วิทย์กีฬา10
7 6540207208 นางสาวสาธินี เนื่องไชยศ วิทย์กีฬา10
8 6540207211 นายคณาธิป วิชิตปรีชานันท์ วิทย์กีฬา72
9 6540207212 นายจารุกิตติ์ ชามาตย์ วิทย์กีฬา10
10 6540207213 นายจิรายุส ประเทืองไทย วิทย์กีฬา10
11 6540207215 นายชุติพงศ์ ชนะภัย วิทย์กีฬา10
12 6540207216 นายณรงค์ชัย พันธุ์สามารถ วิทย์กีฬา10
13 6540207217 นายณัฐภัทร ทุมขุนทด วิทย์กีฬา10
14 6540207218 นายณัฐวุฒิ บุตรวงศ์ วิทย์กีฬา10
15 6540207220 นายเทวฤทธิ์ โมงขุนทด วิทย์กีฬา10
16 6540207221 นายธนพล ลัภขุนทด วิทย์กีฬา10
17 6540207222 นายธีรพัฒน์ ระแวงสูงเนิน วิทย์กีฬา10
18 6540207224 นายรพีภัทร สองโท วิทย์กีฬา10
19 6540207225 นายพงศกร จันทร์ศรี วิทย์กีฬา10
20 6540207226 นายพลรวี เที่ยงกระโทก วิทย์กีฬา10
21 6540207227 นายพีรทรรศน์ ทองปอ วิทย์กีฬา10
22 6540207229 นายภูรินทร์ แหลมจันทึก วิทย์กีฬา10
23 6540207230 นายรพีภัทร เลิศประพันธ์ วิทย์กีฬา10
24 6540207232 นายวุฒิชัย สะอาดรัมย์ วิทย์กีฬา10
25 6540207233 นายศุภชัย นาสุวรรณ วิทย์กีฬา10
26 6540207235 นายเสาร์วิชัย บุขุนทด วิทย์กีฬา72
27 6540207236 นายอนุชา สุดใจ วิทย์กีฬา10
28 6540207237 นายอภินันท์ ลี้สุวัฒนกุล วิทย์กีฬา10
29 6540207238 นายอรรถฐิติกร เทวรัตน์ วิทย์กีฬา10
30 6540207239 นายอิทธิพล กิจขุนทด วิทย์กีฬา10
31 6540207240 นายกฤษฎา เจนบ้านผือ วิทย์กีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123