รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา401106 : ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6540207301 นางสาวกนกวรรณ สอวิหค วิทย์กีฬา10
2 6540207302 นางสาวชวัลลักษณ์ ฉัตรฉิมพลี วิทย์กีฬา10
3 6540207303 นางสาวณิชาภัทร บุญชื่น วิทย์กีฬา10
4 6540207304 นางสาวเนตรชนก โสกุดเลาะ วิทย์กีฬา10
5 6540207305 นางสาวพนิดา จงจอหอ วิทย์กีฬา10
6 6540207308 นางสาวสุปรียา บัวนาค วิทย์กีฬา10
7 6540207309 นายกฤษฎา จามอ้าย วิทย์กีฬา10
8 6540207312 นายจิรวัฒน์ ปานะวงษ์ วิทย์กีฬา10
9 6540207313 นายจีรวนนท์ เหี่ยมขุนทด วิทย์กีฬา10
10 6540207314 นายชลชาติ ไชยณรงค์ วิทย์กีฬา10
11 6540207315 นายไชยเชษฐ์ เปาะสระเกษ วิทย์กีฬา10
12 6540207317 นายณัฐภัทร ฟูทรัพย์นิรันดร์ วิทย์กีฬา10
13 6540207318 นายณัฐวุฒิ สายเสมา วิทย์กีฬา60
14 6540207319 นายเถลิงศักดิ์ โสภณ วิทย์กีฬา10
15 6540207321 นายธนากร ชำนิกลาง วิทย์กีฬา10
16 6540207322 นายธีรภัทร ฉลองกลาง วิทย์กีฬา10
17 6540207323 นายนรากร ลาภกระโทก วิทย์กีฬา10
18 6540207324 นายปกรณ์ ละพิมพ์ วิทย์กีฬา10
19 6540207326 นายพิชยะภูมิ โสเคน วิทย์กีฬา10
20 6540207327 นายพีรพัฒน์ เปรื่องค้า วิทย์กีฬา10
21 6540207329 นายมานิต ชาติศรี วิทย์กีฬา10
22 6540207330 นายรัชชานนท์ ม่วงกลาง วิทย์กีฬา10
23 6540207333 นายศุภณัฐ สมคำศรี วิทย์กีฬา10
24 6540207335 นายอครพล พรภู่ วิทย์กีฬา10
25 6540207336 นายอภิชาติ จิตไว วิทย์กีฬา10
26 6540207337 นายอภิรักษ์ สุขสบาย วิทย์กีฬา10
27 6540207338 นายอัครเดช เพิ่มไธสง วิทย์กีฬา10
28 6540207340 นายเมธินทร์ โพนสิงห์ วิทย์กีฬา10
29 6540207341 นายชูตระกูล เวียนขุนทด วิทย์กีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123