รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา401106 : ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6540207401 นางสาวกรชนก เรียมสันเทียะ วิทย์กีฬา10
2 6540207402 นางสาวณฐพร สุวรรณลา วิทย์กีฬา10
3 6540207403 นางสาวธนัชธรณ์ พันธุ วิทย์กีฬา10
4 6540207404 นางสาวปัทมา โหรานิคม วิทย์กีฬา10
5 6540207406 นางสาวลภัสรดา เขาโคกกรวด วิทย์กีฬา10
6 6540207407 นางสาววิมลวรรณ สุขสาลี วิทย์กีฬา10
7 6540207408 นางสาวอมิตา แถมเงิน วิทย์กีฬา10
8 6540207409 นายกฤษฎา ไทยน้อย วิทย์กีฬา10
9 6540207412 นายจิระภัทร ผ่องพันธุ์ วิทย์กีฬา72
10 6540207414 นายชลชาติ สมสาย วิทย์กีฬา10
11 6540207415 นายณภัทร เขื่อนคำ วิทย์กีฬา10
12 6540207416 นายณัฐนัย รักษากุล วิทย์กีฬา10
13 6540207418 นายณัฐวุฒิ สาระทัย วิทย์กีฬา10
14 6540207420 นายธนกฤต ชาญอนุสรสิทธิ์ วิทย์กีฬา10
15 6540207421 นายธัชพงศ์ โรนพิมาย วิทย์กีฬา10
16 6540207422 นายธีรภัทร์ บินสันเทียะ วิทย์กีฬา10
17 6540207424 นายปฏิภาณ ควงขุนทด วิทย์กีฬา10
18 6540207425 นายพชร เจริญสูงเนิน วิทย์กีฬา10
19 6540207426 นายพิสิษฐ์ พรรณาวิวัฒน์ วิทย์กีฬา10
20 6540207431 นายวัฒนพัฒน์ แสงส้ม วิทย์กีฬา10
21 6540207432 นายศรีรัตน์ เดชวีระธรรม วิทย์กีฬา10
22 6540207433 นายสนธิยา เกยสุวรรณ วิทย์กีฬา10
23 6540207434 นายสุวิจักขณ์ ภิญโญ วิทย์กีฬา10
24 6540207435 นายอดิศักดิ์ แหมสันเทียะ วิทย์กีฬา72
25 6540207437 นายอภิวัฒน์ ชีวะวิโรจน์ วิทย์กีฬา10
26 6540207438 นายอิทธิกร กลิ่นสุมาลย์ วิทย์กีฬา10
27 6540207439 นายเอกพล สอนจ้อย วิทย์กีฬา10
28 6540207440 นายปิยวัฒน์ บุญหาญ วิทย์กีฬา10
29 6540207441 นายเศรษฐพงษ์ ศรีสมบัติ วิทย์กีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123