รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา401106 : ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6640204101 นางสาวจิรประภา เอกบุตร ชีววิทยา10
2 6640204102 นางสาวจิราภา มีชำนาญ ชีววิทยา10
3 6640204103 นางสาวจีรานันท์ แขโคกกรวด ชีววิทยา10
4 6640204104 นางสาวชลลดา ตั้วสูงเนิน ชีววิทยา10
5 6640204106 นางสาวธิดารัตน์ บ่องกระโทก ชีววิทยา10
6 6640204107 นางสาวธิรดา กองจันทร์ ชีววิทยา10
7 6640204108 นางสาวนภสร อันทะเกษ ชีววิทยา10
8 6640204109 นางสาวนันท์นภัส ขามเกาะ ชีววิทยา10
9 6640204110 นางสาวปัทมปรานี ทองนาค ชีววิทยา10
10 6640204111 นางสาวปาริยากร แก้ววิจิตร ชีววิทยา10
11 6640204112 นางสาวพรวิมล บุตรนอก ชีววิทยา10
12 6640204113 นางสาวพลอยชมพู วงศ์พรม ชีววิทยา10
13 6640204114 นางสาวเพ็ญพิชชา เพิ่มพูล ชีววิทยา10
14 6640204115 นางสาวภัชชากาญจน์ ด้ายรินรัมย์ ชีววิทยา10
15 6640204116 นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเพ็ง ชีววิทยา10
16 6640204117 นางสาววัชราวลี เบียดนอก ชีววิทยา10
17 6640204118 นางสาวศิริกัญญา พรมคำ ชีววิทยา10
18 6640204119 นางสาวศิริภัสสร แฝงด่านกลาง ชีววิทยา10
19 6640204120 นางสาวสุชาธินี คุ้มวงษ์ ชีววิทยา60
20 6640204121 นางสาวสุชานันท์ พันธนาม ชีววิทยา10
21 6640204123 นางสาวสุภัสสร ตะติสูงเนิน ชีววิทยา10
22 6640204124 นางสาวอุทุมพร กางนอก ชีววิทยา10
23 6640204201 นางสาวปรีญาณ์ดา โสโป ชีววิทยา10
24 6640204202 นางสาวเพชรทองแท้ เบิกขุนทด ชีววิทยา10
25 6640204203 นางสาวสุชาวดี งอนกระโทก ชีววิทยา10
26 6640204204 นายธรรณธรณ์ ศรีชุ่ม ชีววิทยา10
27 6640204205 นายพิสิษฐ์ ปิดตะคุ ชีววิทยา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123