รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา401106 : ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6640212101 นางสาวณัชชา นิสสัย เทคโนอาหาร10
2 6640212103 นางสาวปณิดา คำพันธ์ เทคโนอาหาร10
3 6640212104 นางสาวภัทรานันท์ ม่วงเพชร เทคโนอาหาร10
4 6640212105 นางสาวมุกดา ทามโคกสูง เทคโนอาหาร10
5 6640212106 นางสาวสุรัสวดี โภคาเทพ เทคโนอาหาร10
6 6640212108 นางสาวอนันตญา สินศิริ เทคโนอาหาร10
7 6640212109 นางสาวโอรสา ร่วมชื่น เทคโนอาหาร10
8 6640212110 นายจิรายุส ปักษา เทคโนอาหาร72
9 6640212111 นายเตชินท์ ประทุมภา เทคโนอาหาร10
10 6640212112 นายธนดล กว้างนอก เทคโนอาหาร72
11 6640212114 นายธนวัฒน์ มีชัย เทคโนอาหาร10
12 6640212115 นายธีรพงศ์ ผกามาศ เทคโนอาหาร10
13 6640212116 นายระชพีพัฒน์ รัตนสมบูรณ์ เทคโนอาหาร10
14 6640212118 นางสาวสรัยณี แนน เทคโนอาหาร10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123