รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา401106 : ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6640208101 นางสาวกัลยาลักษณ์ ปะนาเต เทคนิคการสัตวแพทย์10
2 6640208102 นางสาวกุสุมา เภาพุทรา เทคนิคการสัตวแพทย์10
3 6640208103 นางสาวจิรัชญา ประกอบผล เทคนิคการสัตวแพทย์72
4 6640208104 นางสาวชลธิชา พยัฆมะเริง เทคนิคการสัตวแพทย์10
5 6640208105 นางสาวชัชฎาพร อินทมาตย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
6 6640208106 นางสาวโชติกาญจน์ จันทร์แก้ว เทคนิคการสัตวแพทย์10
7 6640208107 นางสาวญานี ศิริสาย เทคนิคการสัตวแพทย์10
8 6640208109 นางสาวณัฎฐณิชา ศรีจรัส เทคนิคการสัตวแพทย์10
9 6640208110 นางสาวณัฐฐินันท์ ออมสิน เทคนิคการสัตวแพทย์10
10 6640208111 นางสาวณัฐณิชาฉัตร ฉัตรมนัสกุล เทคนิคการสัตวแพทย์10
11 6640208114 นางสาวนวนิกา พาทอง เทคนิคการสัตวแพทย์10
12 6640208115 นางสาวปลื้มจิต มาตตรี เทคนิคการสัตวแพทย์10
13 6640208116 นางสาวพรพิมล บำรุงเขต เทคนิคการสัตวแพทย์10
14 6640208117 นางสาวเพ็ญนภา หาญแท้ เทคนิคการสัตวแพทย์10
15 6640208118 นางสาวแพรพลอย โรจนพร เทคนิคการสัตวแพทย์10
16 6640208120 นางสาววันทนีย์ ทรงทองคำ เทคนิคการสัตวแพทย์10
17 6640208122 นางสาวศุภสุดา แก้วสารภูมิ เทคนิคการสัตวแพทย์10
18 6640208123 นางสาวสาวิกา หงษ์หาร เทคนิคการสัตวแพทย์10
19 6640208124 นางสาวสุทธิดา อาสาเนย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
20 6640208125 นางสาวเสาวนีย์ บุญยิ่ง เทคนิคการสัตวแพทย์10
21 6640208126 นางสาวอนัญพร ไชยขันธุ์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
22 6640208127 นางสาวอินทิรา แสงสว่าง เทคนิคการสัตวแพทย์10
23 6640208130 นายณัฐพล ถันสูงเนิน เทคนิคการสัตวแพทย์10
24 6640208131 นายธนกร คำวิโส เทคนิคการสัตวแพทย์10
25 6640208132 นายนุตินันท์ หวือขุนทด เทคนิคการสัตวแพทย์10
26 6640208135 นางสาวฉันทนัทธ์ โกมารกุล ณ นคร เทคนิคการสัตวแพทย์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123