รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา401106 : ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
กลุ่มP8
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6640201101 นางสาวกนกกาญจน์ เพ็งชวด คหกรรม10
2 6640201102 นางสาวกมลทิพย์ จาระนัย คหกรรม10
3 6640201103 นางสาวกรรณิการ์ ทินารัมย์ คหกรรม10
4 6640201104 นางสาวกุลธิดา เล้าสวรรณ คหกรรม10
5 6640201105 นางสาวกุลธิดา โสภาพงษ์ คหกรรม10
6 6640201107 นางสาวชุติกาญจน์ ปัจจัย คหกรรม10
7 6640201108 นางสาวฑิฆัมพร ใจน้อย คหกรรม10
8 6640201109 นางสาวณญาดา คงจำนงค์ คหกรรม72
9 6640201110 นางสาวณิชาภัทร สุริยันต์ คหกรรม10
10 6640201111 นางสาวดวงนภา แสงทอง คหกรรม10
11 6640201112 นางสาวธัญญารัตน์ เตรียมมะเริง คหกรรม10
12 6640201113 นางสาวนพณัฐ กัลลประวิทย์ คหกรรม10
13 6640201114 นางสาวบัณฑิตา ดาวสุข คหกรรม10
14 6640201115 นางสาวพรพรรณ มูลสิน คหกรรม10
15 6640201116 นางสาวพลอยวรีย์ ดีงาม คหกรรม10
16 6640201117 นางสาวพิชญา ฉิมพุดซา คหกรรม10
17 6640201118 นางสาวระพีพรรณ เจริญสุข คหกรรม10
18 6640201119 นางสาวรัตนลักษณ์ ราชวงค์ คหกรรม10
19 6640201120 นางสาวลัคนา แก้วดอนรี คหกรรม10
20 6640201121 นางสาววรรณษา มอญสันเทียะ คหกรรม10
21 6640201123 นางสาวศิวภรณ์ ศรีจันทร์ คหกรรม10
22 6640201124 นางสาวสิริรัตน์ โพธิ์นอก คหกรรม10
23 6640201125 นางสาวสุภาพร ทิศกระโทก คหกรรม10
24 6640201126 นางสาวสุภาวรรณ หมวดอ่อน คหกรรม10
25 6640201127 นางสาวสุมาลี ด้วงศรีทอง คหกรรม10
26 6640201128 นางสาวอภัสรา ทองเดื่อ คหกรรม10
27 6640201129 นางสาวอภิชญา สนิทพันธ์วงษ์ คหกรรม10
28 6640201130 นางสาวอาภัสรา พักจอหอ คหกรรม10
29 6640201131 นายจีระวัตร มีโพธิ์ คหกรรม10
30 6640201132 นายชยานันท์ อัมพรอัจฉริยะ คหกรรม10
31 6640201133 นายณัฐนันท์ หาพรหม คหกรรม10
32 6640201134 นายเทวราช โมงขุนทด คหกรรม10
33 6640201136 นายรัชภูมิ พุฒกลาง คหกรรม10
34 6640201137 นายอัมรินทร์ เสาโร คหกรรม10
35 6640201138 นายณัฏฐ์ภวัฐ ยี่สุ่นแซม คหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123