รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา429211 : ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางเทคนิคการสัตวแพทย์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6540208102 นางสาวกันต์กนิษฐ์ จันทร์บัว เทคนิคการสัตวแพทย์10
2 6540208103 นางสาวขนิษฐา อาญาเมือง เทคนิคการสัตวแพทย์10
3 6540208104 นางสาวจีรนันท์ ด่านกระโทก เทคนิคการสัตวแพทย์10
4 6540208105 นางสาวจุฑารัตน์ กอพลูกลาง เทคนิคการสัตวแพทย์10
5 6540208107 นางสาวชูขวัญ พิศเพ็ง เทคนิคการสัตวแพทย์10
6 6540208108 นางสาวฐิตาภา แต่งทรัพย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
7 6540208109 นางสาวฐิตาภา ฝ่ายสอน เทคนิคการสัตวแพทย์10
8 6540208110 นางสาวณัฐสุดา ภาณุรัตน์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
9 6540208112 นางสาวนภาพร โคตรมนต์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
10 6540208113 นางสาวนฤมล สิทธิสุข เทคนิคการสัตวแพทย์10
11 6540208114 นางสาวปรารถนา เพ็ญจันทร์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
12 6540208116 นางสาวพรไพลิน ศรีแก้ว เทคนิคการสัตวแพทย์10
13 6540208117 นางสาวพัชรินทร์ มุ่งพิงกลาง เทคนิคการสัตวแพทย์10
14 6540208118 นางสาวภัทรดา ชัยมังคลัง เทคนิคการสัตวแพทย์10
15 6540208119 นางสาวรัตติยา พยอมหอม เทคนิคการสัตวแพทย์10
16 6540208120 นางสาวลดารัตน์ เจริญนางรอง เทคนิคการสัตวแพทย์10
17 6540208123 นางสาววิราภรณ์ บุญนาค เทคนิคการสัตวแพทย์10
18 6540208127 นางสาวอารดา หนองบุญ เทคนิคการสัตวแพทย์10
19 6540208128 นางสาวอินทิรา เยี่ยมจัตุรัส เทคนิคการสัตวแพทย์10
20 6540208130 นายชาติชาย อาชนะชัย เทคนิคการสัตวแพทย์10
21 6540208131 นายฐิติวุฒิ ศิริวงศ์โยธิน เทคนิคการสัตวแพทย์10
22 6540208134 นายนฤดล ปันดอน เทคนิคการสัตวแพทย์10
23 6540208135 นายบูรภา ชาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์10
24 6540208136 นายวิริยะ วงค์วิริยะ เทคนิคการสัตวแพทย์10
25 6540208138 นายอลงกรณ์ ศิรินิวัฒน์ เทคนิคการสัตวแพทย์72
26 6540208140 นางสาวพัชรา บีกขุนทด เทคนิคการสัตวแพทย์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123