รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา306328 : การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับงานธุรกิจ
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6540704107 นางสาวเบญจพร จงกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
2 6540704109 นางสาวปภานัน พาสันเทียะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
3 6540704117 นายกรกฤษณ์ สีดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
4 6540704122 นายณภัทร บุญญาพิจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
5 6540704126 นายธิติ บุญเเสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
6 6540704134 นายฉัตรนรินทร์ ชำกรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
7 6540704201 นางสาวกัญยารัตน์ พึมขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
8 6540704203 นางสาวณัฐกานต์ รอดกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
9 6540704205 นางสาวธัญสุดา ด้วงทะเล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6540704206 นางสาวนันทวรรณ โตอนันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6540704207 นางสาวเบญจวรรณ ยิ่งแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6540704208 นางสาวปพิชญา หงษ์สูงเนิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
13 6540704211 นางสาวรัตนาภรณ์ ด่านเจริญจิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
14 6540704213 นางสาวสุชาดา ทนงใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
15 6540704215 นางสาวอภิญญา มินขุนทด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
16 6540704219 นายเจษฎา หมอนพังเทียม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6540704220 นายชยพล กรอบทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6540704221 นายฐาปนพงศ์ เล็กกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6540704222 นายณัฐดนัย พงศ์กฤษกร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6540704225 นายธนวัฒน์ พึ่งพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6540704226 นายนราวิชญ์ สุขพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
22 6540704227 นายปารมีย์ เจียมสกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
23 6540704228 นายพงศพัฒน์ โค่นดอนขวาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
24 6540704231 นายสหรัฐ จันทร์ชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
25 6540704233 นายอรรถพล โนนคำพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123