รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา402121 : เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 6640801101 นางสาวกนิสราภรณ์ ขำเอนก สาธารณสุขชุมชน10
2 6640801102 นางสาวกัญญาณัฐ แก่งกระโทก สาธารณสุขชุมชน10
3 6640801103 นางสาวกิตติพร นามวงค์ สาธารณสุขชุมชน10
4 6640801104 นางสาวกุลนันท์ ผาพิมพ์ สาธารณสุขชุมชน10
5 6640801105 นางสาวขวัญจิรา ผดุงตาล สาธารณสุขชุมชน10
6 6640801106 นางสาวจันทกานต์ กระฉอดนอก สาธารณสุขชุมชน10
7 6640801107 นางสาวชฎาภรณ์ บริบูรณ์ สาธารณสุขชุมชน10
8 6640801108 นางสาวชุติมา จันทวาด สาธารณสุขชุมชน10
9 6640801109 นางสาวณัฏฐธิดา ข้องนอก สาธารณสุขชุมชน10
10 6640801110 นางสาวณัฐฐาทิพย์ อุดทา สาธารณสุขชุมชน10
11 6640801111 นางสาวณัฐวิภา ครุฑอินทร์ สาธารณสุขชุมชน10
12 6640801112 นางสาวนริศรา สำลีกลาง สาธารณสุขชุมชน10
13 6640801113 นางสาวนัทธ์ฐภัค เฟื่องทอง สาธารณสุขชุมชน10
14 6640801114 นางสาวนิชุดา จูมพิลา สาธารณสุขชุมชน10
15 6640801115 นางสาวนิศารัตน์ ผายกลาง สาธารณสุขชุมชน10
16 6640801116 นางสาวเปมิกา ชาญกระโทก สาธารณสุขชุมชน10
17 6640801117 นางสาวพนาวัลย์ คำลาย สาธารณสุขชุมชน10
18 6640801118 นางสาวพันธิตรา พันสมตน สาธารณสุขชุมชน10
19 6640801119 นางสาวพิริศา แสงสุดสี สาธารณสุขชุมชน10
20 6640801120 นางสาวภัทรธิดา สีม่วง สาธารณสุขชุมชน10
21 6640801121 นางสาวมณีรัตน์ กังขอนนอก สาธารณสุขชุมชน10
22 6640801122 นางสาวเมริสา ใกล้กลาง สาธารณสุขชุมชน10
23 6640801123 นางสาวรัญรัศมี หวังมวนกลาง สาธารณสุขชุมชน10
24 6640801124 นางสาววรนุช เบอร์ขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
25 6640801125 นางสาววาสินี ไกวัล สาธารณสุขชุมชน10
26 6640801126 นางสาววิมลสิริ แจ่มเเจ้ง สาธารณสุขชุมชน10
27 6640801127 นางสาวศิรภัสสร ศิริอุดมวงศ์ สาธารณสุขชุมชน10
28 6640801128 นางสาวสิรินภา สิวขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
29 6640801129 นางสาวสุกฤตา พิรักษา สาธารณสุขชุมชน10
30 6640801131 นางสาวสุนันทา เลิศสันเทียะ สาธารณสุขชุมชน10
31 6640801132 นางสาวสุมิสตา แวสะนิ สาธารณสุขชุมชน10
32 6640801133 นางสาวโสภิตนภา มีอิสระ สาธารณสุขชุมชน10
33 6640801134 นางสาวอภิญญา แพบขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
34 6640801135 นางสาวอรทัย บัวกด สาธารณสุขชุมชน10
35 6640801136 นางสาวอาทิตยา พึ่งขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
36 6640801137 นางสาวเเพรวา นาโม สาธารณสุขชุมชน10
37 6640801138 นายณัฐพงษ์ ใจกล้า สาธารณสุขชุมชน10
38 6640801139 นายปฐวิกานต์ จรจันทึก สาธารณสุขชุมชน10
39 6640801140 นายอดิศักดิ์ ทองมาตร สาธารณสุขชุมชน10
40 6640801201 นางสาวกฤตกนก สมารังคะสุต สาธารณสุขชุมชน10
41 6640801202 นางสาวกิตติญา มนตรี สาธารณสุขชุมชน10
42 6640801203 นางสาวกิตติยา สุทธิโคตร สาธารณสุขชุมชน10
43 6640801204 นางสาวขวัญจิรา จงเพ็งกลาง สาธารณสุขชุมชน10
44 6640801205 นางสาวคุณิตา ร่วมชาติ สาธารณสุขชุมชน10
45 6640801206 นางสาวจินดามณี สมบูรณ์ สาธารณสุขชุมชน10
46 6640801207 นางสาวชนาภา ชัยบำรุง สาธารณสุขชุมชน10
47 6640801208 นางสาวณัฏฐณิชา ถมจอหอ สาธารณสุขชุมชน10
48 6640801209 นางสาวณัฐกมล พูนหนองแวง สาธารณสุขชุมชน10
49 6640801210 นางสาวณัฐธิดา ทองดี สาธารณสุขชุมชน10
50 6640801212 นางสาวนริศรา อ้อมวิหาร สาธารณสุขชุมชน10
51 6640801213 นางสาวน้ำฝน ถ้ำกระโทก สาธารณสุขชุมชน10
52 6640801214 นางสาวนิภัสสร อาบสุวรรณ์ สาธารณสุขชุมชน10
53 6640801215 นางสาวปิยนุช โพธิวัฒน์ สาธารณสุขชุมชน10
54 6640801216 นางสาวเปรมมิกา พันจันทึก สาธารณสุขชุมชน10
55 6640801217 นางสาวพรชนก ดวงจันทร์ สาธารณสุขชุมชน10
56 6640801218 นางสาวพิชญาภา จันทรวาด สาธารณสุขชุมชน10
57 6640801219 นางสาวภัทรธิดา พอกพูน สาธารณสุขชุมชน10
58 6640801220 นางสาวภัทราภรณ์ เหลือสืบชาติ สาธารณสุขชุมชน10
59 6640801221 นางสาวเมธาวดี ภิญโญทรัพย์ สาธารณสุขชุมชน10
60 6640801223 นางสาวรุ่งลาวัลย์ แก้วใส สาธารณสุขชุมชน10
61 6640801224 นางสาววัญวิสา วันทอง สาธารณสุขชุมชน10
62 6640801225 นางสาววิภาพร คงเจริญสุข สาธารณสุขชุมชน10
63 6640801226 นางสาวศศิธร ดูพันดุง สาธารณสุขชุมชน10
64 6640801227 นางสาวศิริพิชญา ชัยเสนา สาธารณสุขชุมชน10
65 6640801228 นางสาวสิริวรรณา บุญโต สาธารณสุขชุมชน10
66 6640801229 นางสาวสุขฤดี อินทร์เสวก สาธารณสุขชุมชน10
67 6640801230 นางสาวสุทธิดา เติมพันธ์ สาธารณสุขชุมชน10
68 6640801231 นางสาวสุมิลตรา พรมบุ สาธารณสุขชุมชน10
69 6640801234 นางสาวอมรดา สุริยะกุมาร สาธารณสุขชุมชน10
70 6640801235 นางสาวอาทิตยา ปัสสาโก สาธารณสุขชุมชน10
71 6640801236 นางสาวเอมอมร อาวะลี สาธารณสุขชุมชน10
72 6640801237 นายชัยนันท์ สงนอก สาธารณสุขชุมชน10
73 6640801238 นายธนาภิรักษ์ สิมพราช สาธารณสุขชุมชน10
74 6640801239 นายพีรณัฐ ศักดิ์ทองหลาง สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123