รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา403251 : จุลชีววิทยา
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6540204101 นางสาวกัลยารัตน์ พรปกเกล้า ชีววิทยา10
2 6540204102 นางสาวจันทร์จิรา แสนศรี ชีววิทยา10
3 6540204103 นางสาวจิญาดา เชียวขุนทด ชีววิทยา10
4 6540204104 นางสาวธนพร กามขุนทด ชีววิทยา10
5 6540204106 นางสาวรัตนาภรณ์ ปลอดกระโทก ชีววิทยา10
6 6540204107 นางสาวรุ่งนภา ปลอดงูเหลือม ชีววิทยา10
7 6540204109 นางสาวสมกมล เวกสูงเนิน ชีววิทยา10
8 6540204110 นางสาวสิริยาภรณ์ พลเที่ยง ชีววิทยา10
9 6540204112 นายกรกช สวนจรูญ ชีววิทยา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123