รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา403251 : จุลชีววิทยา
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6540210101 นางสาวกฤษณา เฉียบแหลม เกษตรศาสตร์10
2 6540210103 นางสาวธัญญานุช โคกเกษม เกษตรศาสตร์10
3 6540210107 นางสาวเพชรมณี ชิดสูงเนิน เกษตรศาสตร์10
4 6540210109 นายกมลชนก ปะขิโต เกษตรศาสตร์10
5 6540210111 นายชินพัฒน์ อ่อนนอก เกษตรศาสตร์10
6 6540210112 นายณัฐภัทร ละอองศรี เกษตรศาสตร์10
7 6540210113 นายณัฐวุฒิ ดีมาก เกษตรศาสตร์10
8 6540210114 นายทวีป สังข์เลขา เกษตรศาสตร์10
9 6540210115 นายทศวรรษ หมั่นสระเกษ เกษตรศาสตร์10
10 6540210116 นายปาราเมศ สุริยันต์ เกษตรศาสตร์10
11 6540210117 นายพฤทธิ์ อินทรนัฎ เกษตรศาสตร์10
12 6540210119 นายภูมินทร์ เกิดศรีทอง เกษตรศาสตร์10
13 6540210120 นายสันติกร วงษ์จันทร์แดง เกษตรศาสตร์10
14 6540210121 นายอนุสรณ์ ขอหน่วงกลาง เกษตรศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123