รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา215272 : หลักกฎหมายปกครอง
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440901115 นางสาวนภัสสร เกษรมาลัย รปศ.10
2 6440901444 นายกองพล เชิงจอหอ รปศ.10
3 6540901101 นางสาวกนกกาญนจ์ ซาบำเหน็จ รปศ.10
4 6540901102 นางสาวกัญญารัตน์ ปูประโคน รปศ.10
5 6540901103 นางสาวกุลปรียา พาละพล รปศ.10
6 6540901104 นางสาวจิรชยา โดนโคกสูง รปศ.10
7 6540901106 นางสาวฐิติมา จันทร์ดิษฐ์ รปศ.10
8 6540901107 นางสาวณัฏฐิกา วนพฤกษาศิลป์ รปศ.10
9 6540901108 นางสาวธัญญารัตน์ ด้วงกลาง รปศ.10
10 6540901109 นางสาวนพรัตน์ คุ้มทั่ว รปศ.10
11 6540901110 นางสาวนิรุชา เอื้อสันเทียะ รปศ.10
12 6540901111 นางสาวปยุดา สิงห์ใหม่ รปศ.10
13 6540901112 นางสาวปูระดา หมอกขุนทด รปศ.10
14 6540901113 นางสาวพรทิวา แจ่มทองหลาง รปศ.10
15 6540901114 นางสาวพัชรพร อินไกร รปศ.10
16 6540901115 นางสาวพิริยาพร หง่อยกระโทก รปศ.10
17 6540901116 นางสาวมณฑิชา ไชยสิทธิ์ รปศ.10
18 6540901118 นางสาวริญญารัตน์ ศศิธีรธรณ์กุล รปศ.10
19 6540901119 นางสาววรรณภา เอี้ยงไธสง รปศ.10
20 6540901120 นางสาววริษา บูชา รปศ.10
21 6540901122 นางสาวศุภานัน สอาดรัมย์ รปศ.10
22 6540901124 นางสาวสุดารัตน์ ศรีรักษ์ รปศ.10
23 6540901125 นางสาวสุภาวณี ทีเกาะ รปศ.10
24 6540901126 นางสาวอนงนาฏ ชนขุนทด รปศ.10
25 6540901129 นายกิตติธัช ยั่งยืน รปศ.10
26 6540901130 นายคณนาถ ศรีชำนาญ รปศ.10
27 6540901131 นายเจษฎาวุฒิ มหานารี รปศ.10
28 6540901132 นายฐิติพงศ์ เลือดกระโทก รปศ.10
29 6540901133 นายณัฐพนธ์ มุ่งเตย รปศ.10
30 6540901134 นายต่อสกุล ขวัญมา รปศ.10
31 6540901139 นายวรรณชาติ ไชยสิงห์ รปศ.10
32 6540901142 นายอรรถพล พุทธคุณ รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123