รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา215272 : หลักกฎหมายปกครอง
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440901232 นางสาววัชริดา ศรีนาคา รปศ.10
2 6440901320 นางสาวประภาภรณ์ ทรัพย์สง่า รปศ.72
3 6440901327 นางสาวยศวดี หอมขุนทด รปศ.10
4 6540901301 นางสาวกวินทรา นนทะชัย รปศ.10
5 6540901302 นางสาวกัลยกร ศรีไตรรัตน์ รปศ.10
6 6540901303 นางสาวจรุวรรณ พันเนียม รปศ.10
7 6540901304 นางสาวชฎาภรณ์ แบนกระโทก รปศ.10
8 6540901307 นางสาวทิพวรรณ อาจวีระกุล รปศ.10
9 6540901308 นางสาวธารีวรรณ ทาอ้อ รปศ.10
10 6540901309 นางสาวนันทิชา ประจิตร รปศ.10
11 6540901310 นางสาวบุษบาวรรณ อินโคตร รปศ.10
12 6540901311 นางสาวปิยธิดา นพคุณ รปศ.10
13 6540901312 นางสาวพรชิตา คือพันดุง รปศ.10
14 6540901313 นางสาวพรสวรรค์ กลั่นขุนทด รปศ.10
15 6540901314 นางสาวพิมพ์พา สาสุนันท์ รปศ.10
16 6540901315 นางสาวเพ็ญนภา น้อมจันทึก รปศ.10
17 6540901316 นางสาวมุกรินทร์ ตรีเมฆ รปศ.10
18 6540901317 นางสาวรัตนาภรณ์ ผลชิงชัย รปศ.10
19 6540901319 นางสาววรัญญา โภคาเทพ รปศ.10
20 6540901321 นางสาวศศิธร เกิดแก่น รปศ.10
21 6540901322 นางสาวสาวิตรี รุ่งสูงเนิน รปศ.10
22 6540901323 นางสาวสุชาดา ศรีบรม รปศ.10
23 6540901324 นางสาวสุภนิดา แสงภารา รปศ.10
24 6540901325 นางสาวสุวิมล แทนรินทร์ รปศ.10
25 6540901326 นางสาวอรวรรณ ป้องขันธ์ รปศ.10
26 6540901327 นางสาวอารียา มุ่งปั่นกลาง รปศ.10
27 6540901328 นายกฤตภาส ใช้คง รปศ.10
28 6540901329 นายกิตติศักดิ์ นาคพานิช รปศ.10
29 6540901330 นายจักรภัทร สุปิรัยธร รปศ.10
30 6540901331 นายชาคริต กินขุนทด รปศ.10
31 6540901332 นายณัชพล ประมัดสระน้อย รปศ.72
32 6540901335 นายธารทอง เสาะขุนทด รปศ.10
33 6540901336 นายพงศธร ยศปราณี รปศ.10
34 6540901337 นายภคพล สุภาพวิบูลย์ รปศ.10
35 6540901338 นายรัชชานนท์ บ่อคำเกิด รปศ.10
36 6540901340 นายศรันย์ แก้วพิลา รปศ.10
37 6540901341 นายอดิรุจ เดชสำโรง รปศ.10
38 6540901421 นางสาวศศินา เกิดแก่น รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123