รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา215272 : หลักกฎหมายปกครอง
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440901416 นางสาวนิชาภรณ์ ประสพหมู่ รปศ.10
2 6440901420 นางสาวประภารัตน์ ดาษไธสง รปศ.10
3 6540901121 นางสาววิศรุตา ชัยน้ำอ้อม รปศ.10
4 6540901306 นางสาวฐิติวรรณ ไพราม รปศ.10
5 6540901401 นางสาวกัญญารัตน์ กองทุ่งมน รปศ.10
6 6540901402 นางสาวกุลกานต์ ศรีอัคฮาด รปศ.10
7 6540901403 นางสาวจารุวรรณ จัดจอหอ รปศ.10
8 6540901404 นางสาวชมพูนุช ชื่นชม รปศ.10
9 6540901406 นางสาวณัชชนันน์ บัวลา รปศ.10
10 6540901407 นางสาวธัญญพิมพ์ พัฒนสารโชติ รปศ.10
11 6540901408 นางสาวนนลณี ทองนอก รปศ.10
12 6540901409 นางสาวนิตยา ธุระพระ รปศ.10
13 6540901410 นางสาวปนิตา ปัตติธรรมกุล รปศ.10
14 6540901411 นางสาวปิยะนุช บุตรศิริ รปศ.10
15 6540901413 นางสาวพรหมพร พรหมภักดี รปศ.10
16 6540901414 นางสาวพิยมล อังขุนทด รปศ.10
17 6540901417 นางสาวราตรี ทวีพงษ์ รปศ.10
18 6540901418 นางสาววนัญธิชา เค้านาวัง รปศ.10
19 6540901419 นางสาววริศรา แคะสูงเนิน รปศ.10
20 6540901420 นางสาววิไลพร ภักดีนอก รปศ.10
21 6540901422 นางสาวสิริกร คำบาง รปศ.10
22 6540901423 นางสาวสุดารัตน์ เปลี่ยนโพธิ์ รปศ.10
23 6540901424 นางสาวสุภาภรณ์ อัศวภูมิ รปศ.10
24 6540901425 นางสาวอนงค์ กอสูงเนิน รปศ.10
25 6540901426 นางสาวอโรชา แก้วสาคร รปศ.10
26 6540901429 นายคชาภา ไชยดิษย์ รปศ.10
27 6540901431 นายโชคชัย กันหา รปศ.10
28 6540901433 นายณัฐวุฒิ ศรีสว่าง รปศ.10
29 6540901434 นายธนวัฒน์ หมอสัมฤทธิ์ รปศ.10
30 6540901435 นายธีรภัทร ก้อกระโทก รปศ.10
31 6540901436 นายพงศภัค สนพะเนาว์ รปศ.10
32 6540901437 นายภูมิลักษณ์ มาดี รปศ.10
33 6540901438 นายวรภัทร เถาว์ทุมมา รปศ.10
34 6540901440 นายศุภกฤต ทองจันทร์ รปศ.10
35 6540901441 นายอภิชัย จีนกลาง รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123