รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003115 : การเรียนรู้ดิจิทัล
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302205 นางสาวชณาลัย ทรงศิริเลิศ อังกฤษ10
2 6540302221 นางสาวศศิกานต์ แซ่ซิ อังกฤษ10
3 6540306138 นายวรานนทร์ เกลากลาง ญี่ปุ่น10
4 6540901102 นางสาวกัญญารัตน์ ปูประโคน รปศ.10
5 6540901104 นางสาวจิรชยา โดนโคกสูง รปศ.10
6 6540901115 นางสาวพิริยาพร หง่อยกระโทก รปศ.10
7 6540901129 นายกิตติธัช ยั่งยืน รปศ.10
8 6540901219 นางสาววรัชยา หารขุนทด รปศ.10
9 6540901232 นายฑศญะชัย พลีขันธ์ รปศ.10
10 6540901235 นายธนาคาร ทากระโทก รปศ.72
11 6540901412 นางสาวพรทิพย์ ตั้งไพบูลย์กิจ รปศ.10
12 6640302304 นางสาวจิราภรณ์ พุ่มพวง อังกฤษ10
13 6640302333 นายธันวา ชาญนอก อังกฤษ10
14 6640306134 นายเดชาวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ ญี่ปุ่น10
15 6640501104 นางสาวกานพิชชา นาคะพงศ์พันธ์ นิติ10
16 6640501106 นางสาวจุฑารัตน์ เตยกระโทก นิติ10
17 6640501335 นายบุญยะสิทธิ์ บุญครอง นิติ10
18 6640601108 นางสาวญาธิดา ฟังสันเทียะ นิเทศศิลป์10
19 6640601118 นางสาวศิริพัฑรา จันทร์ละมูล นิเทศศิลป์10
 คณะวิทยาการจัดการ
20 6540309103 นางสาวฐิตาพร ยศสันเทียะ อุตท่องเที่ยว10
21 6540309112 นายสุธากร แซ่อึ้ง อุตท่องเที่ยว10
22 6540701129 นางสาวมณิสรา วังคีรี การจัดการ10
23 6540701137 นางสาวอนัญญา สุวรรณดี การจัดการ10
24 6540701214 นางสาวธิดารัตน์ พรมลา การจัดการ10
25 6540705118 นางสาวประภาพร สุ่มมาตย์ การตลาด10
26 6640309114 นางสาววันวิสา รักษาสุวรรณ อุตท่องเที่ยว10
27 6640309115 นางสาววิไลรัตน์ ซอสูงเนิน อุตท่องเที่ยว10
28 6640309128 นายเนติพงษ์ แข็งแรง อุตท่องเที่ยว10
29 6640309133 นายศุภกร เกษรแก้ว อุตท่องเที่ยว10
30 6660701101 นางสาวกาญจน์หทัย นาคทองสุข การจัดการ10
31 6660701103 นางสาวปาริฉัตร แผนสระน้อย การจัดการ10
32 6660701104 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมา การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 6540204101 นางสาวกัลยารัตน์ พรปกเกล้า ชีววิทยา10
34 6540204102 นางสาวจันทร์จิรา แสนศรี ชีววิทยา10
35 6540204104 นางสาวธนพร กามขุนทด ชีววิทยา10
36 6540204106 นางสาวรัตนาภรณ์ ปลอดกระโทก ชีววิทยา10
37 6540204109 นางสาวสมกมล เวกสูงเนิน ชีววิทยา10
38 6540204110 นางสาวสิริยาภรณ์ พลเที่ยง ชีววิทยา10
39 6540204112 นายกรกช สวนจรูญ ชีววิทยา10
40 6540206109 นายอภิลักษณ์ ทองทั้งใบ ภูมิสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123