รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003115 : การเรียนรู้ดิจิทัล
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540307110 นางสาวนิธาดา ดูเรืองรัมย์ อังกฤษธุรกิจ10
2 6540307112 นางสาวปราณี สินปรุ อังกฤษธุรกิจ10
3 6540307226 นายธนธัญ ราสูงเนิน อังกฤษธุรกิจ10
4 6540307301 นางสาวกัญญารัตน์ หมีดงนอก อังกฤษธุรกิจ10
5 6540307309 นางสาวนันทนัช ศรีวัง อังกฤษธุรกิจ10
6 6540307313 นางสาวพชรพร พุทธบุรี อังกฤษธุรกิจ10
7 6540307321 นางสาวสุชานาถ ม่วงโสภา อังกฤษธุรกิจ10
8 6640501102 นางสาวกัญญานัฐ ขวัญมั่น นิติ10
9 6640501107 นางสาวชนิภรณ์ บุษสระเกษ นิติ10
10 6640501112 นางสาวนภสร การถาง นิติ10
11 6640501238 นายพิทักษ์พงศ์ อนุสิกข์วัฒนา นิติ10
12 6640501418 นางสาวพิมพ์มาดา เชื้อกลางธนวัชร์ นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
13 6540704123 นายณัฐปคัลภ์ เทอดไพรสันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
14 6640701111 นางสาวธัญลักษณ์ เสนามาตย์ การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 6540201108 นางสาวณฤดี ชื่นสระน้อย คหกรรม10
16 6540201109 นางสาวธัญพร โสภาไฮ คหกรรม10
17 6540201117 นางสาววาธิณี เเซ่เล่า คหกรรม10
18 6540201121 นางสาวอภิญญา นรดี คหกรรม10
19 6540201128 นายปารเมศ โกสุมสัย คหกรรม10
20 6540207102 นางสาวเก็จมณี เทียนพลกรัง วิทย์กีฬา10
21 6540207105 นางสาวปิยะดา หมายเครือกลาง วิทย์กีฬา10
22 6540207106 นางสาวภคพร หนุนกลาง วิทย์กีฬา10
23 6540207112 นายจักรชัย เขาวง วิทย์กีฬา10
24 6540207119 นายเดชอนันต์ คล่องดี วิทย์กีฬา10
25 6540207122 นายธิติวุฒิ คาระวุคห์ วิทย์กีฬา10
26 6540207139 นายอิทธิกร จันทีนอก วิทย์กีฬา10
27 6540215116 นายธัชพล ชุนเกาะ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
28 6540217102 นางสาวกัณฐิ์ลดา นาคชุมแสง อนามัยสิ่งแวดล้อม10
29 6540217103 นางสาวขนิษฐา เพ็งปลั่ง อนามัยสิ่งแวดล้อม10
30 6540217107 นางสาวชลธิชา กรุดครบุรี อนามัยสิ่งแวดล้อม10
31 6540217112 นางสาวนัดดา นาคสูงเนิน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
32 6540217113 นางสาวนุศรา มิตรกระโทก อนามัยสิ่งแวดล้อม10
33 6540217115 นางสาวปุณยนุช โพธิ์ศรี อนามัยสิ่งแวดล้อม10
34 6540217120 นางสาวสมฤทัย เปรียงกระโทก อนามัยสิ่งแวดล้อม10
35 6540217122 นางสาวสิริ แคนติ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
36 6540217123 นางสาวสุชาดา เพิ่มจัตุรัส อนามัยสิ่งแวดล้อม10
37 6540217124 นางสาวอรพิม พาสกระโทก อนามัยสิ่งแวดล้อม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123