รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003115 : การเรียนรู้ดิจิทัล
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302226 นางสาวสุภารัตน์ เนินกลาง อังกฤษ10
2 6540303123 นางสาวพิสุทธิ์ศิลป์ ทิศกระโทก จีน10
3 6540303238 นายรพีวิทย์ บินสุขฤทธิ์ จีน10
4 6540601130 นายรัชชานนท์ เกี้ยวกระโทก นิเทศศิลป์10
5 6540602102 นางสาวนันทวรรณ ม่วงฉะ ทัศนศิลป์10
6 6540901308 นางสาวธารีวรรณ ทาอ้อ รปศ.10
7 6540901402 นางสาวกุลกานต์ ศรีอัคฮาด รปศ.10
8 6540901420 นางสาววิไลพร ภักดีนอก รปศ.10
9 6540901429 นายคชาภา ไชยดิษย์ รปศ.10
10 6540901440 นายศุภกฤต ทองจันทร์ รปศ.10
11 6640501127 นางสาวสุภาคินี ธัญญาหาร นิติ10
12 6640501212 นางสาวนภัสวรรณ ลี้ไพร นิติ10
13 6640501226 นางสาวสุพัฒตรา ยิ้มละมุล นิติ10
14 6640501227 นางสาวอนิตญา บูรณะถาวร นิติ10
15 6640501229 นายกิตติพัฒน์ เรืองประโดก นิติ10
16 6640501234 นายธันยากร บุญเชิด นิติ10
17 6640501304 นางสาวเกศราภรณ์ ควรสันเทียะ นิติ10
18 6640501325 นางสาวสุกานดา หมื่นเดช นิติ10
19 6640501407 นางสาวชุติกาญจน์ นาคดิลก นิติ10
20 6640501434 นายธีรพัฒน์ งับสันเทียะ นิติ10
21 6640501436 นายปัณณทัต วัฒนะ นิติ10
22 6640501438 นายภูริพัฒน์ ปราณีตพลกรัง นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
23 6540309106 นางสาวรุ้งคุณ กองภาค อุตท่องเที่ยว10
24 6640309118 นางสาวอภิชญา ไชยะแสง อุตท่องเที่ยว10
25 6640309125 นายจิรเดช ฤกษ์จันทร์ อุตท่องเที่ยว10
26 6660701102 นางสาวชนิกา สุทธิสน การจัดการ10
27 6660701105 นางสาวอรจิรา นันทเขตต์ การจัดการ10
28 6661601107 นางสาวจิรนันท์ ดงกระโทก บัญชี10
29 6661601112 นางสาวทิพรัตน์ ประสมเพชร บัญชี10
30 6661601127 นางสาวเหมือนจันทร์ทรา โพธิ์ษา บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 6540201125 นายจักรกฤษ ปัญญารักษ์ คหกรรม10
32 6540201132 นายสุทธิภรณ์ ม่วงขวัญ คหกรรม10
33 6540214111 นายธีรวัฒน์ สำราญเริงจิตต์ เทคโนสารสนเทศ10
34 6640215104 นางสาววราภรณ์ ศรอิน เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
35 6640215117 นายเนวิน ถมจอหอ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
36 6541402124 นายภูริภัทร งานจัตุรัส วิศวกรรมการก่อสร้าง10
37 6541402126 นายศราวุฒิ พรมจินดา วิศวกรรมการก่อสร้าง10
38 6661403112 นายธีรภัทร วงษา วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123