รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003115 : การเรียนรู้ดิจิทัล
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540303126 นางสาวมนัสนันท์ เลพิมาย จีน10
2 6540303205 นางสาวเจนจิรา ท่าพิมาย จีน10
3 6540303223 นางสาวพุทธชาติ ภูมิคอนสาน จีน10
4 6540303232 นางสาวสุธิดา ศาลางาม จีน10
5 6540306133 นายปรมี เหมือนนาดอน ญี่ปุ่น10
6 6540601121 นางสาวอนันตญา พลอยตะคุ นิเทศศิลป์10
7 6540602101 นางสาวเชิงพิชญ์ มีศิลป์ ทัศนศิลป์10
8 6540602103 นางสาวพรนภา แซ่เติ๋น ทัศนศิลป์10
9 6540602104 นางสาวพรรณวดี ขอด่านกลาง ทัศนศิลป์10
10 6540602115 นายอภิสิทธิ์ ไชยชนะ ทัศนศิลป์10
11 6540901225 นางสาวสุภาวดี เทียนแสง รปศ.10
12 6640302213 นางสาวปภัศรา ศรีรัตนพงษ์ อังกฤษ10
13 6640302221 นางสาวรัชฎา กัณหะเนตร อังกฤษ10
14 6640302338 นายศุภวิชญ์ รุนกระโทก อังกฤษ10
15 6640307203 นางสาวกุลทรัพย์ แช่มเชื้อ อังกฤษธุรกิจ10
16 6640501115 นางสาวปนัสยา รัตนัย นิติ10
17 6640501119 นางสาวพิมพ์ลพัฒ เจียนมะเริง นิติ10
18 6640501326 นางสาวสุภนิช ทาบคำ นิติ10
19 6640501433 นายธนาพัฒน์ สุมาลี นิติ10
20 6640501440 นายหทัยเทพ เลิศภักดี นิติ10
21 6640601135 นายปฏิมากร ต่อพล นิเทศศิลป์10
 คณะวิทยาการจัดการ
22 6640701306 นางสาวชนาภา ภักดิ์กระโทก การจัดการ10
23 6640701308 นางสาวณิชชานันท์ ดวงศรี การจัดการ10
24 6661601105 นางสาวจันทรวิมล เวสา บัญชี10
25 6661601108 นางสาวชมอุมา พึ่งตะขบ บัญชี10
26 6661601109 นางสาวชรินดา กล่ำพรมราช บัญชี10
27 6661601114 นางสาวนิสา สุระทด บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 6540207124 นายนาทาม จันทานิตย์ วิทย์กีฬา10
29 6640215108 นายกิตติภพ เสนาจันทร์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
30 6640215115 นายธีรพงศ์ จอมสง่า เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
31 6640215119 นายปลายมนัส ฤทธิชัย เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
32 6640215120 นายพร้อมเพียง สุขนาคินทร์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
33 6640215121 นายพิพัฒน์พงษ์ เพิ่มพี เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
34 6640215123 นายภาณุภัทร หวดไธสง เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
35 6640215124 นายภูบดินทร์ เรืองจำรัส เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
36 6640215126 นายภูริภัทร จันทีนอก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
37 6640215127 นายภูวดล ไตรพรม เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
38 6640215131 นายสิทธิกร มะโนรมย์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123