รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003116 : แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540303118 นางสาวปัทมา เกษียร จีน10
2 6540303204 นางสาวจีรนันท์ อิ่มนาง  จีน10
3 6540303206 นางสาวชนากานต์ ศรีมารักษ์ จีน10
4 6540307119 นางสาววธัญญุว์ดี สอนโอฬาร อังกฤษธุรกิจ10
5 6540901107 นางสาวณัฏฐิกา วนพฤกษาศิลป์ รปศ.10
6 6540901120 นางสาววริษา บูชา รปศ.10
7 6540901130 นายคณนาถ ศรีชำนาญ รปศ.10
8 6540901131 นายเจษฎาวุฒิ มหานารี รปศ.10
9 6540901133 นายณัฐพนธ์ มุ่งเตย รปศ.10
10 6540901139 นายวรรณชาติ ไชยสิงห์ รปศ.10
11 6540901230 นายคมกริช อินทร์จอหอ รปศ.10
12 6540901302 นางสาวกัลยกร ศรีไตรรัตน์ รปศ.10
13 6540901304 นางสาวชฎาภรณ์ แบนกระโทก รปศ.10
14 6540901309 นางสาวนันทิชา ประจิตร รปศ.10
15 6540901311 นางสาวปิยธิดา นพคุณ รปศ.10
16 6540901323 นางสาวสุชาดา ศรีบรม รปศ.10
17 6540901338 นายรัชชานนท์ บ่อคำเกิด รปศ.10
18 6540901340 นายศรันย์ แก้วพิลา รปศ.10
19 6540901341 นายอดิรุจ เดชสำโรง รปศ.10
20 6541801134 นายชโนดม ทันนา ร.บ.10
21 6541801135 นายชัยภัทร ฉ่างกระโทก ร.บ.10
22 6541801139 นายภัคพล ปู่ช่วย ร.บ.10
23 6541801239 นายภัทรกร ฤกษ์จันทร์ ร.บ.10
24 6541801311 นางสาวนราภรณ์ แผ้วครบุรี ร.บ.10
25 6541801325 นางสาวศิรประภา เสิดเกลือ ร.บ.10
26 6640307227 นางสาวอุไรวรรณ แก้วศรี อังกฤษธุรกิจ10
27 6640501113 นางสาวนัฎฐธิดา พิณิชกาญชัย นิติ10
28 6640901331 นายธีรุตม์ แก้วจันทึก รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
29 6540701134 นางสาวศิโรรัตน์ ไทยป้อม การจัดการ10
30 6540701231 นางสาววรกมล ยังดี การจัดการ10
31 6540702131 นายธีรภัทร มโนรัตน์ โลจิสติกส์10
32 6540702133 นายสุวิทย์ ขำจรครบุรี โลจิสติกส์10
33 6540702134 นายอภิวัฒน์ สายศรี โลจิสติกส์10
34 6540704219 นายเจษฎา หมอนพังเทียม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
35 6540705129 นางสาวอรณิชา แต๊ะอินรัมย์ การตลาด10
36 6540705208 นางสาวจอมขวัญ หวังฟังกลาง การตลาด10
37 6540705209 นางสาวจิราวรรณ ลังตา การตลาด10
38 6540705215 นางสาวณิชานันท์ ศรีสุพงษ์ การตลาด10
39 6541001133 นายมงคล พึ่งทอง นิเทศศาสตร์10
40 6640310108 นางสาวจิรัชญา จันทร์สันเทียะ การโรงแรม10
41 6640310119 นางสาวนวลคำ นายเเดง การโรงแรม10
42 6640310134 นางสาวอารยา อะโน การโรงแรม10
43 6640702110 นางสาวบัณฑิตา หูกขุนทด โลจิสติกส์10
44 6640702114 นางสาวเพชรดา จิตรกลาง โลจิสติกส์10
45 6640702116 นางสาวมาริสา เตยสระน้อย โลจิสติกส์10
46 6640702121 นางสาวสุดารัตน์ เชษฐ์ขุนทด โลจิสติกส์72
47 6661601121 นางสาววันวิสา พยัคมะเริง บัญชี10
48 6661601122 นางสาววิรวรรณ บุตรไธสง บัญชี10
49 6661601123 นางสาวแว่นแก้ว ดีน้อย บัญชี10
50 6661601124 นางสาวสิริลักษณ์ ชูชื่นบุญ บัญชี13
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123