รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา003116 : แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540601102 นางสาวจรรยวรรธน์ ลานรอบ นิเทศศิลป์10
2 6540901301 นางสาวกวินทรา นนทะชัย รปศ.10
3 6540901313 นางสาวพรสวรรค์ กลั่นขุนทด รปศ.10
4 6540901316 นางสาวมุกรินทร์ ตรีเมฆ รปศ.10
5 6540901322 นางสาวสาวิตรี รุ่งสูงเนิน รปศ.10
6 6540901330 นายจักรภัทร สุปิรัยธร รปศ.10
7 6540901331 นายชาคริต กินขุนทด รปศ.10
8 6541801102 นางสาวกัลยกร ทันใจ ร.บ.10
9 6541801309 นางสาวดาหวัน บุตราศรี ร.บ.10
10 6541801320 นางสาวรมย์รุจี ชอบสุข ร.บ.10
11 6640307110 นางสาวนงลักษณ์ เป็นดี อังกฤษธุรกิจ10
12 6640307114 นางสาวปรียานุช นุงกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
13 6640307125 นางสาวสโรชา บุราคร อังกฤษธุรกิจ10
14 6640307205 นางสาวจุฬาลักษณ์ นีกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
15 6640307225 นางสาวสวรรยา วงษ์โม้ อังกฤษธุรกิจ10
16 6640501302 นางสาวกัญญารัตน์ ภูคำศักดิ์ นิติ10
17 6640501324 นางสาวศิริรัตน์ อดทน นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
18 6541001108 นางสาวเตชินี เสวิกุล นิเทศศาสตร์10
19 6541001115 นางสาวฟ้าชนิญา เจพันดุง นิเทศศาสตร์10
20 6541001121 นายกันตภณ แสนศรี นิเทศศาสตร์10
21 6541001122 นายจักริน สมพงษ์ นิเทศศาสตร์10
22 6541001127 นายธันวา เดินสันเทียะ นิเทศศาสตร์10
23 6661601101 นางสาวกนกพร ชอบมวย บัญชี10
24 6661601104 นางสาวขวัญชนก อุปเถย์ บัญชี10
25 6661601116 นางสาวประพาวรรณ สุขทั่ว บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 6540207109 นางสาวอรพิน วรไธสง วิทย์กีฬา10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
27 6540216103 นางสาวกาญดามณี บำรุงศรี อาชีวอนามัย10
28 6540216106 นางสาวแก้วตา แทนผักแว่น อาชีวอนามัย10
29 6540216110 นางสาวชนิกานต์ เลิศมะเลา อาชีวอนามัย10
30 6540216111 นางสาวณัฐกาญจน์ เนื้อนา อาชีวอนามัย10
31 6540216113 นางสาวทัศนีย์ ภาระไพร อาชีวอนามัย10
32 6540216117 นางสาวธิติพร ทองหล่อ อาชีวอนามัย10
33 6540216121 นางสาวปภาวดี หลงวงษ์ อาชีวอนามัย10
34 6540216123 นางสาวปิ่นมณี มัตธิตะถัง อาชีวอนามัย10
35 6540216124 นางสาวพัชรพร ศรีทองหลาง อาชีวอนามัย10
36 6540216127 นางสาวเพ็ญพิชชา คุ้ยมอญ อาชีวอนามัย10
37 6540216128 นางสาวไพริน เจิมสอน อาชีวอนามัย10
38 6540216131 นางสาวลัดดา เกิดสุข อาชีวอนามัย10
39 6540216143 นางสาวสุภาภรณ์ สินปรุ อาชีวอนามัย10
40 6540216144 นางสาวสุรีรัตน์ ชาติดี อาชีวอนามัย10
41 6540216145 นางสาวอรวรรณ หวลระลึก อาชีวอนามัย10
42 6540216148 นางสาวอาทิตยา วงศ์ศร อาชีวอนามัย10
43 6540216150 นายธนพงศ์ หงษ์ทอง อาชีวอนามัย10
44 6540217109 นางสาวณัฐธิชา ชำนาญกิจ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
45 6540217111 นางสาวธิดารัตน์ แหล้ป้อง อนามัยสิ่งแวดล้อม10
46 6540217126 นางสาวอริสรา ภูบิน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
47 6540801108 นางสาวชญานิศ ควบจังหรีด สาธารณสุขชุมชน10
48 6540801204 นางสาวจันทิมา จุปะมานะ สาธารณสุขชุมชน10
49 6540801212 นางสาวเบญจวรรณ จงกสิกรรม สาธารณสุขชุมชน10
50 6540801229 นางสาวสุพัตรา ลาดกระโทก สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123